अधिसूचना प्रसिध्द केलेले विभाग

कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा पीएचडी/एम.एस सी/ उच्च पदवीधर / पदव्युत्तर/पदवी प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत Yes
2 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा डूयप्लीकेट पी. पी . सी -तात्पुरते उत्तीर्ण प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत Yes
3 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा कृषी तांत्रिक पदविका प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत (२ वर्ष मराठी माध्यम ) Yes
4 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा कृषी तांत्रिक पदविका मार्कशीटची नक्कल प्रत (२ वर्ष मराठी माध्यम ) Yes
5 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा माळी प्रशिक्षण प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत Yes
6 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा स्थलांतर प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत Yes
7 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा कृषी तांत्रिक पदविका प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत ( ३ वर्ष सेमी इंग्रजी माध्यम) Yes
8 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा कृषी तांत्रिक पदविका प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत ( ३ वर्ष सेमी इंग्रजी माध्यम) Yes
9 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा लागवड साहित्य आयात करण्याकरिता उत्पादकता प्रमाणपत्र देणे ४५ कृषि संचालक फलोत्पादन, कृषि आयुक्तालय पुणे-५ आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव (कृषि व पणन) महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय मुंबई-३२ Yes
10 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा कृषी उत्पादनातील उर्वरित अंश तपासणी ३० विश्लेषण रसायन शास्त्रज्ञ, किडनाशके उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विभागीय कृषि सहसंचालक Yes
11 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा विक्री योग्य फळांच्या कलमे / रोपे विक्रीस परवाना देणे ३० उपविभागीय कृषि अधिकारी (सर्व) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विभागीय कृषि सहसंचालक Yes
कृषी परवाना सेवा
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 कृषी परवाना सेवा मृद व पाणी नमुने तपासणी १.साधारण माती नमुना - ३० दिवस, २. विशेष माती नमुना - ४५ दिवस ३.माती नमुन्यातील सुक्ष्म अन्न मुलद्रव्ये तपासणी - ३० दिवस ४.पाणी नमुना तपासणी - १५ दिवस जिल्हा मृद सर्वेक्षण मृदचाचणी अधिकारी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विभागीय कृषि सहसंचालक Yes
2 कृषी परवाना सेवा बियाणे नमुने तपासणी ३० बीज परिक्षण अधिकारी, बीज परिक्षण प्रयोगशाळा जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विभागीय कृषि सहसंचालक Yes
3 कृषी परवाना सेवा खते नमुने तपासणी ३० विश्लेषण रसायन शास्त्रज्ञ, खत चाचणी प्रयोगशाळा जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विभागीय कृषि सहसंचालक Yes
4 कृषी परवाना सेवा किटकनाशके नमुने तपासणी ३० विश्लेषण रसायन शास्त्रज्ञ, किटकनाशके चाचणी प्रयोगशाळा जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विभागीय कृषि सहसंचालक Yes
5 कृषी परवाना सेवा बियाणे विक्री परवाना (राज्यस्तर) ३० कृषि संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ सचिव/प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव (कृषि व पणन), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ Yes
6 कृषी परवाना सेवा खत निर्मिती/ विक्री प्रमाणपत्र देणे (राज्यस्तर) ३० कृषि संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ सचिव/प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव (कृषि व पणन), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ Yes
7 कृषी परवाना सेवा किटकनाशके उत्पादन /विक्री परवाना (राज्यस्तर) ३० कृषि संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ सचिव/प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव (कृषि व पणन), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ Yes
8 कृषी परवाना सेवा ठिबक संच उत्पादक नोंदणी ४५ कृषि संचालक (फलोत्पादन), आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ सचिव/प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव (कृषि व पणन), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ Yes
9 कृषी परवाना सेवा बियाणे विक्रेता परवाना नोंदणी ३० कृषि संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ सचिव/प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव (कृषि व पणन), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ Yes
10 कृषी परवाना सेवा कॉटन डीलर लायसन्स रजिस्ट्रेशन ३० कृषि संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ सचिव/प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव (कृषि व पणन), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ Yes
11 कृषी परवाना सेवा कीटकनाशके विक्रेता परवाना नोंदणी ३० कृषि संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ सचिव/प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव (कृषि व पणन), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ Yes
12 कृषी परवाना सेवा कीटकनाशके निर्माता परवाना नोंदणी ३० कृषि संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ सचिव/प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव (कृषि व पणन), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ Yes
13 कृषी परवाना सेवा खते विक्रेता परवाना नोंदणी ३० कृषि संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ सचिव/प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव (कृषि व पणन), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ Yes
14 कृषी परवाना सेवा खते उत्पादक परवाना नोंदणी ३० कृषि संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ सचिव/प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव (कृषि व पणन), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ Yes
मत्स्यव्यवसाय विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 मत्स्यव्यवसाय विभाग मच्छिमारांसाठी मासेमारी परवाना 30 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय प्रादेशिक उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय आयुक्त मत्स्यव्यवसाय Yes
2 मत्स्यव्यवसाय विभाग मच्छिमार संस्थांची ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी 60 सहाय्यक निबंधक उप निबंधक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय Yes
3 मत्स्यव्यवसाय विभाग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ फिश सीड सेंटर 30 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय प्रादेशिक उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय आयुक्त मत्स्यव्यवसाय Yes
4 मत्स्यव्यवसाय विभाग मासेमार नौकांचे ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी 60 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय प्रादेशिक उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय आयुक्त मत्स्यव्यवसाय Yes
5 मत्स्यव्यवसाय विभाग मच्छिमार नौकांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने मासेमारी परवाना 45 सहाय्यक विकास अधिकारी सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय प्रादेशिक उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय Yes
6 मत्स्यव्यवसाय विभाग तारोपोरवाला मत्स्यालयाचे ऑनलाइन तिकीट वितरण 15 अभिरक्षक सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय मत्स्य बीज सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय भूजल Yes
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग आरोग्य तपासणी व दाखला देणे. 1 पशुधन विकास अधिकारी गट अ, पशुधन विकास अधिकारी गट अ (विस्तार), पशुधन विकास अधिकारी गट अ (राज्य), सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार),जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी,सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त,प्रादेशिक पशुसंवर्धन सह आयुक्त Yes
2 पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग इच्छुक व्यक्तींना कुक्कुटपालन प्रशिक्षण देणे. 1 सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन ,मध्यवती अडंी उबवणी केंद्र, पशुधन विकास अधिकारी, सघन कुक्कुट विकास गट ,पशुधन विकास अधिकारी कुक्कुट पालन प्रशिक्षण केंद्र जिल्हा स्तर उपायुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी,सहाय्यक आयुक्त प्रादेशिक पशुसंवर्धन सह आयुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त Yes
3 पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग स्वयंरोजगार विषयक प्रशिक्षण  3 पशुधन विकास अधिकारी किंवा सहाय्यक आयुक्त, सहाय्यक वैरण विकास अधिकारी किंवा वैरण विकास अधिकारी प्रादेशिक पशुसंवर्धन सह आयुक्त पशुसंवर्धन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरण 180 जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था व सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सिडको ), नवी मुंबई (सिडको क्षेत्रासाठी) - - Yes
2 सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग सावकारी व्यवसायासाठी परवाना देणे 60 संबंधित जिल्हा उपनिबंधक विभागीय सहनिबंधक अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक Yes
3 सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग सावकारी व्यवसायासाठी परवाना नुतनीकरण देणे 60 संबंधित जिल्हा उपनिबंधक विभागीय सहनिबंधक अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक Yes
4 सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग सहकारी संस्थांची नोंदणी करणे 60 1. उप/ सहाय्यक निबंधक , जिल्हा उपनिबंधक , वॉर्ड ,एसआरअे, MHA,MMRDA ………………………………………………………. 2.विभागीय सहनिबंधक/सहकारी संस्था …………………………………… 3.सहकार आयुक्त व निबंधक महाराष्ट्र राज्य पुणे 1.संबंधित विभागीय सहनिबंधक …………………………………….. 2. शासन …………………………… 3. शासन शासन Yes
5 सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग सहकारी संस्थांची उपविधी दुरुस्ती करणे 60 1. उप/ सहाय्यक निबंधक , जिल्हा उपनिबंधक , वॉर्ड ,एसआरअे, MHA,MMRDA ………………………………………………………. 2.विभागीय सहनिबंधक/सहकारी संस्था …………………………………… 3.सहकार आयुक्त व निबंधक महाराष्ट्र राज्य पुणे 1.संबंधित विभागीय सहनिबंधक …………………………………….. 2. शासन …………………………… 3. शासन शासन Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 वित्त विभाग मूल्यवर्धित कर कायदा २002, केंद्रिय विक्रीकर कायदा 1956, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, धंदे, आजीविका आणि नोकरीवरील कर कायदा, १९७५ अंतर्गत ई- नोंदणी "सेवा तात्काळ (२४*७).सेवा तात्काळ (२४*७). परिपूर्ण, वैध आणि चुकांमुक्त अर्ज विभागाच्या www.mahagst.gov.in या संकेतस्थळावर इलेक्ट्रॉनिकली स्विकारण्यात येऊन तात्काळ पोचपावती देण्यात येते. (i) मूल्यवर्धित कर कायदा, २००२, केंद्रिय विक्रीकर कायदा, १९५६ आणि महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, धंदे, आजीविका आणि नोकरीवरील कर कायदा, १९७५ ह्यासाठी एकच नोंदणी अर्ज केला असल्यास तपासणीअंती ७ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांत (तपासणी कालावधी धरून) नोंदणी दाखला क्रमांक दिला जाईल. नोंदणी क्रमांक नाकारला तर कारणासह अर्जदारास याबाबत ७ कामकाजाच्या दिवसात ई-मेल द्वारे कळविण्यात येईल. (ii) जर अर्जदाराने केवळ महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, धंदे, आजीविका आणि नोकरीवरील कर कायदा, १९७५ अंतर्गत नोंदणी अर्ज केला असल्यास एक दिवसात नोंदणी दाखला क्रमांक दिला जाईल. "पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. स्तंभ क्र. (३) मधील (i) साठी:नोडल विभागाचा संबंधित राज्यकर अधिकारी 1.नोंदणी अर्ज विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याने अपिलाची आवश्यकता नाही. 2.परिपूर्ण, वैध आणि चुकांमुक्त अर्जच विभागाच्या संकेतस्थळावर स्विकारले जातात. उपरोक्त अटीत न बसणारे अर्ज स्विकारले जात नाहीत. त्यामुळे अपिलाची आवश्यकता नाही. 3. अ) स्तंभ क्र. (३) मधील (i) साठी:अर्ज परिपूर्ण, वैध आणि चुकांमुक्त असल्यास सिस्टीम जनरेटेड नोंदणी क्रमांक विहित मुदतीत निर्माण केला जातो. त्यामुळे त्याविरुद्ध अपिलाची आवश्यकता नाही. मात्र सेवा उल्लेखित कालावधीत प्राप्त झाली नाही तर पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचा नियंत्रक अधिकारी. (ब) स्तंभ क्र. (३) मधील (ii) साठी: सोबतच्या जोडपत्रानुसार 1. नोंदणी अर्ज विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याने अपिलाची आवश्यकता नाही. 2.परिपूर्ण, वैध आणि चुकांमुक्त अर्जच विभागाच्या संकेतस्थळावर स्विकारले जातात. उपरोक्त अटीत न बसणारे अर्ज स्विकारले जात नाहीत. त्यामुळे अपिलाची आवश्यकता नाही. 3. (अ) स्तंभ क्र. (३) मधील (i) साठी: प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याचा नियंत्रक अधिकारी (ब) स्तंभ क्र. (३) मधील (ii) साठी: सोबतच्या जोडपत्रानुसार. Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग नवीन शिधापत्रिका मागणी 30 शिधावाटप अधिकारी/परिमंडळ अधिकारी / तहसीलदार / अन्नधान्य वितरण अधिकारी सहाय्यक नियंत्रक शिधावाटप /अन्नधान्य वितरण अधिकारी / जिल्हा पुरवठा अधिकारी उप नियंत्रक शिधावाटप/उप आयुक्त पुरवठा Yes
2 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे उत्पादकांना परवाना 45 नियंत्रक , वैधमापन शास्त्र सह सचिव /उप सचिव सचिव /प्रधान सचिव Yes
3 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे उत्पादक परवाना नुतनीकरण Yes
4 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे विक्रेत्यांना परवाना 45 १. नियंत्रक , वैधमापन शास्त्र २प्रादेशिक उप नियंत्रक / जिल्हा सहाय्यक नियंत्रक १. सह सचिव /उप सचिव २.नियंत्रक , वैधमापन शास्त्र १ सचिव /प्रधान सचिव २.सचिव /प्रधान सचिव Yes
5 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे विक्रेत्यांना परवाना नुतनीकरण 30 १. नियंत्रक , वैधमापन शास्त्र २प्रादेशिक उप नियंत्रक / जिल्हा सहाय्यक नियंत्रक १. सह सचिव /उप सचिव २.नियंत्रक , वैधमापन शास्त्र २ सचिव /प्रधान सचिव २.सचिव /प्रधान सचिव Yes
6 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे दुरुस्तकांना परवाना 45 १. नियंत्रक , वैधमापन शास्त्र २प्रादेशिक उप नियंत्रक / जिल्हा सहाय्यक नियंत्रक १. सह सचिव /उप सचिव २.नियंत्रक , वैधमापन शास्त्र ३ सचिव /प्रधान सचिव २.सचिव /प्रधान सचिव Yes
7 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे दुरुस्तक परवाना नुतनीकरण 30 १. नियंत्रक , वैधमापन शास्त्र २प्रादेशिक उप नियंत्रक / जिल्हा सहाय्यक नियंत्रक १. सह सचिव /उप सचिव २.नियंत्रक , वैधमापन शास्त्र ४ सचिव /प्रधान सचिव २.सचिव /प्रधान सचिव Yes
8 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग पॅकेज नोंदणी प्रमाणपत्र निर्मिती / पॅकर जारी करणे Yes
9 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग नामनिर्देशन नोंदणी प्रमाणपत्र 30 नियंत्रक , वैधमापन शास्त्र सह सचिव /उप सचिव सचिव /प्रधान सचिव Yes
10 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वैधमापन शास्त्र अधिनियम, 2009 अंतर्गत वजन व मापे यांचे मुद्रांकन, पडताळणी व प्रमाणपत्र देणे 3 or 35 निरीक्षक वैधमापन शास्त्र/ नियंत्रक , वैधमापन शास्त्र सहाय्यक नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र / वैधमापन शास्त्र विभागाचे समन्वय अधिकारी ,मैत्री कक्ष उप नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र / विकास आयुक्त तथा अध्यक्ष मैत्री कक्ष Yes
11 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग पॅकेज नोंदणी प्रमाणपत्र आयातक जारी करणे Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 वन विभाग तेंदू व्यापारी/उत्पादकांची नोंदणी 10 उपवनसंरक्षक संबंधीत उपवनसंरक्षक अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अकाष्ठ वनोपज सनियंत्रण व मूल्यांकन ) Yes
2 वन विभाग बांबू पुरवठ्यासाठी बुरूड समाजाची नोंदणी 15 संबंधित उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) संबंधीत मुख्य उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संसाधन उपयोग) Yes
3 वन विभाग वन्यप्राण्यांमुळे मारल्या गेलेल्या गुरांसाठी मंजूर करायची नुकसान भरपाई 15 संबंधित वनपरिक्षेत्राचे प्रभारी सहायक वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) वनप्रकल्प विभाग अंतर्गत संबंधित वनपरिक्षेत्राचे वनक्षेत्राचे प्रभारी सहायक व्यवस्थापक संबंधित उपवनसंरक्षक/विभागीय वनअधिकारी (प्रादेशिक वन्यजीव) वनसंरक्षक (वन्यजीव) विभागीय व्यवस्थापक संबंधित वनप्रकल्प विभाग,महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ मर्यादीत संबंधित मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक वन्यजीव) व्याघ्र्य प्रकल्प क्षेत्राचे क्षेत्र संचालक. अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महाव्यवस्थापक,संबंधित प्रदेश,महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ मर्यादीत Yes
4 वन विभाग वन्यप्राण्यांमुळे मारल्या गेलेल्या अथवा अपंगत्व प्राप्त झालेल्या व्यक्तींना मंजूर करावयाचे वित्तीय सहाय्य 15 संबंधित वनपरिक्षेत्राचे प्रभारी सहायक वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) वनप्रकल्प विभाग अंतर्गत संबंधित वनपरिक्षेत्राचे वनक्षेत्राचे प्रभारी सहाय्यक व्यवस्थापक,महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ मर्यादीत संबंधित उपवनसंरक्षक/विभागीय वनाधिकारी (प्रादेशिक/वन्यजीव) वनसंरक्षक (वन्यजीव) विभागीय व्यवस्थापक संबंधित वनप्रकल्प विभाग,महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ मर्यादीत संबंधित मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव)/ व्याघ्र्य प्रकल्प क्षेत्राचे क्षेत्र संचालक. अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महाव्यवस्थापक,संबंधित प्रदेश,महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ मर्यादीत Yes
5 वन विभाग वन्यप्राण्यांमुळे झालेल्या पीक नुकसानापोटी मंजूर करायची नुकसान भरपाई 30 संबंधित वनपरिक्षेत्राचे प्रभारी सहाय्यक वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) संबंधित उपवनसंरक्षक/विभागीय वनाधिकारी (प्रादेशिक/वन्यजीव) वनसंरक्षक (वन्यजीव) संबंधित उपवनसंरक्षक/विभागीय वनाधिकारी (प्रादेशिक/वन्यजीव) व्याघ्र्य प्रकल्प क्षेत्राचे क्षेत्र संचालक अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) Yes
6 वन विभाग पर्यटन काळात संरक्षित क्षेत्रात छायाचित्रणास परवानगी (मंडल स्तर) 15 संबंधित वनसंरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)/व्याघ्र्य प्रकल्प क्षेत्राचे क्षेत्र संचालक संबंधित अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महाराष्ट्र राज्य नागपूर Yes
7 वन विभाग पर्यटन काळात संरक्षित क्षेत्रात छायाचित्रणास परवानगी (एका पेक्षा जास्त मंडल) 15 अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (नियोजन व व्यवस्थापन-वन्यजीव) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महाराष्ट्र राज्य नागपूर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य नागपूर Yes
8 वन विभाग आरा गिरणी अनुज्ञप्तीच्या नूतनीकरणासंदर्भात अनुज्ञप्ती प्राधिकाऱ्यांच्या निर्णय कळविणे 30 संबंधित उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) विभागीय वनाधिकारी /उपविभागीय वनअधिकारी (स्वतंत्र कारभार) प्रधान मुख्यवनसंरक्षक (प्रादेशिक) महाराष्ट्र वननियमावली,२०१४ मध्ये तरतूद नाही Yes
9 वन विभाग सर्व दस्तावेजांसह (माहिती) अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम १९६४ नुसार अनुसूचित जमातीच्या भोगवटादारांना वृक्ष छाटणीसाठी परवानगीसंदर्भात वृक्ष अधिकाऱ्याचा निर्णय कळविणे 60 संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रादेशिक संबंधीत जिल्हाधिकारी महाराष्ट्र वृक्षतोड (विनियमन) अधिनियम, १९६४ मधील तरतुदीप्रमाणे महाराष्ट्र वृक्षतोड (विनियमन) अधिनियम, १९६४ मध्ये तरतूद नाही Yes
10 वन विभाग सर्व दस्तावेजांसह (माहिती) अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम १९६४ नुसार बिगर आदिवासी अर्जदारांना वृक्ष छाटणीसाठी परवानगीसंदर्भात वृक्ष अधिकाऱ्याचा निर्णय कळविणे 60 संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रादेशिक संबंधीत जिल्हाधिकारी महाराष्ट्र वृक्षतोड (विनियमन) अधिनियम, १९६४ मधील तरतुदीप्रमाणे महाराष्ट्र वृक्षतोड (विनियमन) अधिनियम, १९६४ मध्ये तरतूद नाही Yes
विद्यापीठ
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 विद्यापीठ दस्तऐवज पडताळणी 30 सहाय्यक कुलसचिव उप कुलसचिव परीक्षा नियंत्रक Yes
2 विद्यापीठ दुय्यम पदवी प्रमाणपत्र वाटप 15 सहाय्यक कुलसचिव उप कुलसचिव परीक्षा नियंत्रक Yes
3 विद्यापीठ दुय्यम गुणपत्रिका 15 सहाय्यक कुलसचिव उप कुलसचिव परीक्षा नियंत्रक Yes
4 विद्यापीठ मायग्रेशन इलिजिबिलीटी प्रमाणपत्र 30 सहाय्यक कुलसचिव/ कार्यालय अधिक्षक उप कुलसचिव परीक्षा नियंत्रक Yes
5 विद्यापीठ परीक्षेत मिळालेल्या गुणांची पुर्नमोजणी करणे. 15 सहाय्यक कुलसचिव उप कुलसचिव परीक्षा नियंत्रक Yes
महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ दुय्यम पदवी प्रमाणपत्र 15 कार्यपध्दती व्यवस्थापक प्रभारी सहसंचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय Yes
2 महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ ट्रान्सस्क्रीप्ट प्रमाणपत्र 21 प्रणाली विश्लेषक उप सचिव सचिव Yes
3 महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ मायग्रेशन प्रमाणपत्र 21 प्रणाली विश्लेषक उप सचिव सचिव Yes
4 महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ दुय्यम गुणपत्रिका 15 प्रणाली विश्लेषक उप सचिव सचिव Yes
गृहविभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 गृहविभाग ध्वनीक्षेपकाचा परवाना देणे 3 पोलीस ठाणे अधिकारी उपविभागीय पोलीस अधिकारी/ सहायक पोलीस आयुक्त अपर पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उपायुक्त Yes
2 गृहविभाग मनोरंजनाचे कार्यक्रमांना ना-हरकत परवाना देणे No
3 गृहविभाग सभा,संमेलन, मिरवणूक, शोभा यात्रा इ. करिता परवानगी देणे 7 पोलीस ठाणे अधिकारी/ उपविभागीय पोलीस अधिकारी/ पोलीस उपअधीक्षक, मुख्यालय उपविभागीय पोलीस अधिकारी/ अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक पोलीस अधीक्षक Yes
4 गृहविभाग सभा,संमेलन, मिरवणूक, शोभा यात्रा इ. करिता परवानगी देणे 7 पोलीस ठाणे अधिकारी/ सहा. पोलीस आयुक्त/ सहा. पोलीस आयुक्त, मुख्यालय सहायक पोलीस आयुक्त/ पोलीस उपआयुक्त/ पोलीस उपआयुक्त, मुख्यालय अतिरिक्त पोलीस आयुक्त/पोलीस सहआयुक्त Yes
5 गृहविभाग शस्त्र परवान्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे 21 पोलीस निरीक्षक, जिल्हा विशेष शाखा/ पोलीस निरीक्षक विशेष शाखा पोलीस उपअधीक्षक, मुख्यालय/ सहाय्यक पोलीस आयुक्त,विशेष शाखा पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उपायुक्त, विशेष शाखा Yes
6 गृहविभाग निमशासकीय, खाजगी संस्था इ.मध्ये नोकरीकरिता वर्तणूक व चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र देणे 30 पोलीस निरीक्षक, जिल्हा विशेष शाखा/ पोलीस निरीक्षक विशेष शाखा पोलीस उपअधीक्षक, मुख्यालय/ सहाय्यक पोलीस आयुक्त,विशेष शाखा पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उपायुक्त, विशेष शाखा Yes
7 गृहविभाग भारतीय नागरिकांना परदेशात जाण्यासाठी पोलीस अनुमती प्रमाणपत्र देणे. (शिक्षणासाठी / नोकरीसाठी प्रवेशपत्र (व्हीसा) No
8 गृहविभाग विदेशी कलाकारांच्या सहभागास परवानगी 30 कक्ष अधिकारी, गृह विभाग. अवर सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय,मंबुई 400032 उप सचिव/सह सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय,मंबुई 400032 Yes
9 गृहविभाग पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सी, हॉटेल, बार इ.करिता ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे 21 पोलीस निरीक्षक, जिल्हा विशेष शाखा/ पोलीस निरीक्षक विशेष शाखा पोलीस उपअधीक्षक, मुख्यालय/ सहाय्यक पोलीस आयुक्त,विशेष शाखा पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उपायुक्त, विशेष शाखा Yes
10 गृहविभाग कागदपत्रांचे साक्षांकन 7 कक्ष अधिकारी, गृह विभाग. अवर सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय,मंबुई 400032 उप सचिव/सह सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय,मंबुई 400032 Yes
11 गृहविभाग नियंत्रण ब्लास्टिंगसाठी परवाना आणि एनओसी "सेवा तात्काळ (२४*७).सेवा तात्काळ (२४*७). परिपूर्ण, वैध आणि चुकांमुक्त अर्ज विभागाच्या www.mahagst.gov.in या संकेतस्थळावर इलेक्ट्रॉनिकली स्विकारण्यात येऊन तात्काळ पोचपावती देण्यात येते. (i) मूल्यवर्धित कर कायदा, २००२, केंद्रिय विक्रीकर कायदा, १९५६ आणि महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, धंदे, आजीविका आणि नोकरीवरील कर कायदा, १९७५ ह्यासाठी एकच नोंदणी अर्ज केला असल्यास तपासणीअंती ७ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांत (तपासणी कालावधी धरून) नोंदणी दाखला क्रमांक दिला जाईल. नोंदणी क्रमांक नाकारला तर कारणासह अर्जदारास याबाबत ७ कामकाजाच्या दिवसात ई-मेल द्वारे कळविण्यात येईल. (ii) जर अर्जदाराने केवळ महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, धंदे, आजीविका आणि नोकरीवरील कर कायदा, १९७५ अंतर्गत नोंदणी अर्ज केला असल्यास एक दिवसात नोंदणी दाखला क्रमांक दिला जाईल. "पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. स्तंभ क्र. (३) मधील (i) साठी:नोडल विभागाचा संबंधित राज्यकर अधिकारी 1.नोंदणी अर्ज विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याने अपिलाची आवश्यकता नाही. 2.परिपूर्ण, वैध आणि चुकांमुक्त अर्जच विभागाच्या संकेतस्थळावर स्विकारले जातात. उपरोक्त अटीत न बसणारे अर्ज स्विकारले जात नाहीत. त्यामुळे अपिलाची आवश्यकता नाही. 3. अ) स्तंभ क्र. (३) मधील (i) साठी:अर्ज परिपूर्ण, वैध आणि चुकांमुक्त असल्यास सिस्टीम जनरेटेड नोंदणी क्रमांक विहित मुदतीत निर्माण केला जातो. त्यामुळे त्याविरुद्ध अपिलाची आवश्यकता नाही. मात्र सेवा उल्लेखित कालावधीत प्राप्त झाली नाही तर पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचा नियंत्रक अधिकारी. (ब) स्तंभ क्र. (३) मधील (ii) साठी: सोबतच्या जोडपत्रानुसार 1. नोंदणी अर्ज विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याने अपिलाची आवश्यकता नाही. 2.परिपूर्ण, वैध आणि चुकांमुक्त अर्जच विभागाच्या संकेतस्थळावर स्विकारले जातात. उपरोक्त अटीत न बसणारे अर्ज स्विकारले जात नाहीत. त्यामुळे अपिलाची आवश्यकता नाही. 3. (अ) स्तंभ क्र. (३) मधील (i) साठी: प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याचा नियंत्रक अधिकारी (ब) स्तंभ क्र. (३) मधील (ii) साठी: सोबतच्या जोडपत्रानुसार. Yes
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड जलयानाचे सर्व्हेक्षण 60 उप जल आलेखन सर्वेक्षक जल आलेखक,महाराष्ट्र सागरी मंडळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,महाराष्ट्र सागरी मंडळ Yes
2 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड जलयानाची नोंदणी 60 उप जल आलेखन सर्वेक्षक जल आलेखक,महाराष्ट्र सागरी मंडळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,महाराष्ट्र सागरी मंडळ Yes
3 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड नवीन प्रवासी वाहतूक अनूज्ञाप्ती व नूतनीकरण 8D+15D उप जल आलेखन सर्वेक्षक जल आलेखक,महाराष्ट्र सागरी मंडळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,महाराष्ट्र सागरी मंडळ Yes
4 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड बंदर हद्दितील छायाचित्रीकरण करण्यासाठी परवाना 8 उप जल आलेखन सर्वेक्षक जल आलेखक,महाराष्ट्र सागरी मंडळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,महाराष्ट्र सागरी मंडळ Yes
5 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड लांब अंतराच्या खाडी/समुद्रात पोहण्याची परवानगी 8 उप जल आलेखन सर्वेक्षक जल आलेखक,महाराष्ट्र सागरी मंडळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,महाराष्ट्र सागरी मंडळ Yes
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मुंबई मळी नियम 1955 अंतगगत मळी उत्पादका व्यतिरिक्त मळी बाळगणे व वापर करणे करिता ची अनुज्ञप्ती 30 अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क Yes
2 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग Licence for possession and sale of molasses by person other than a producer of molasses : MIII Yes
3 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मुंबई मळी नियम 1955 अंतगगत पशुखाद्याकधरता मळी धिकत घेणे, बाळगणे वापर करणे करिता ची अनुज्ञप्ती 15 अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क Yes
4 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मुंबई मळी नियम 1955 अंतगगत मळी आयात करण्याकधरताची अनुज्ञप्ती 7 अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क Yes
5 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मुंबई मळी नियम 1955 अंतगगत मळी निर्यात करण्याकधरताची अनुज्ञप्ती 7 अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क Yes
6 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत वाईन सीमा शुल्क हद्दीतून बाहेर विक्री धिक्री करण्यासाठी नमुना फॉर्म एफ.एल.डब्लल्यु-1 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 120 अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क Yes
7 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तात्पूरती एक दिवसीय क्लब अनुज्ञप्ती जागेची नोंदणी 7 अधिक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क( जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने) संबधित विभागीय उप -आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,महाराष्ट्र राज्य,मंबुई Yes
8 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तात्पूरती एक एकदिवसीय क्लब अनुज्ञप्ती (मंबु ई विदेशी मध्य नियम 1953 अंतर्गत नमुना फॉर्म एफ.एल-4 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे.) 2 अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क Yes
9 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 महाराष्ट्र राज्यात विदेशी मद्य आधण देशी मद्य खरेदी, बाळगणे, वाहतुक आणि पिण्याकरिता वार्षिक अथवा आजीवन फॉम एफएल-एक्ससी नमुन्यातील परवाना मंजूर करणे 2 अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क Yes
10 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबुई मद्य नियम 1953 अंतर्गत वाईनच्या सीलबंद विक्री करण्याकरता नमुना फॉर्म एफ.एल.डब्लल्यु.-2 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे 30 अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क Yes
11 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबुई मद्य नियम 1953 अंतगगत महाराष्ट्र राज्यात देशीमद्याची खरेदी, बाळगणे, वाहतुक आणि पिण्याकरिता एकदिवसीय नमुना फॉम सीएल-सी परिाना मंजूर करणे. 2 ऑटो उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क Yes
12 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबुई मद्य नियम 1953 अंतगगत महाराष्ट्र राज्यात देशीमद्याची खरेदी, बाळगणे, वाहतुक आणि पिण्याकरिता एकदिवसीय नमुना फॉम एफएल-एफ परवाना मंजूर करणे. 2 ऑटो उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क Yes
13 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत भारतीय सीमा शुल्क हद्दीतून पेय विदेशी मद्य बाहेर काढणे (ज्यावर विशिष्ट दराने उत्पादन शुल्काचा भरणा केलेला आहे. ) 60 अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क Yes
14 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत भारतीय बनावटीचे पेय आणि मद्याची परदेशातून आयात केलेल्या पेय मद्याची (ज्यावर विशिष्ट दराने उत्पादन शुल्काचा भरणा केलेला आहे. ) हॉटेल आस्र्आस्थापनेवर विक्री करण्यासाठी नमुना फॉर्म एफ.एल-3 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 60 अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क Yes
15 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत भारतीय बनावटीचे पेय आणि मद्याची परदेशातून आयात केलेल्या पेय मद्याची (ज्यावर विशिष्ट दराने उत्पादन शुल्काचा भरणा केलेला आहे.) क्लबच्या आस्र्आस्थापनेवर विक्री करण्यासाठी नमुना फॉर्म एफ.एल-4 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 60 अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क Yes
16 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत बीअर किंवा वाईन अथवा दोन्हींची सीलबंद स्वरूपातील विक्री करण्याकरता फॉर्म एफएल/बीआर-2 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 60 अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क Yes
17 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम 1952 अंतगगत सौम्य मद्य किंवा वाईन अथवा दोन्हीही यांची खुली आणि सीलबंद स्वरूपातील हॉटेल/कॅन्टीन /क्लबच्या आस्थापनेवर विक्री करण्याकरता नमुना फॉर्म ई अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 60 अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क Yes
18 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम 1952 अंतर्गत वाईनच्या विक्री करण्याकधरता नमुना फॉर्म ई-2 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 60 अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क Yes
19 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग महाराष्ट्र विदेशी मद्य (आयात/निर्यात ) नियम, 1963 अंतगगत महाराष्ट्र राज्या व्यतिरिक्त इतर राज्यातील भारतीय बनािटीचे विदेशी मद्य /बीअर /वाईन उत्पादकांना त्यांच्या ब्रँड ची महाराष्ट्रात विक्री करण्याकरता. 5 अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क Yes
20 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग DS-I - Licence for denaturation of Indian made rectified spirit including absolute alcohol under bond and denatured spirit for bonafide purpose of art, for sale of denatured spirit from the warehouse No
21 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मुंबई मोहा फुल े नियम 1950 अंतगगत मोहा फुले बाळगण्याकधरताची अनुज्ञप्ती 15 अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क Yes
22 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग Grant of Form M-I Yes
23 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग Grant of Form R.S-VI Yes
24 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग Grant of Form R.S-VIA Yes
25 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग Grant of Form R.S-VII Yes
26 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग Grant of Form R.S-II Yes
शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय भाग २-राजपत्र जाहिरात (धर्मात बदल) 15 कनिष्ट्ठ सहाय्यक व्यवस्थापक (मुंबई , नागपूर , औरंगाबाद विभाग ), अधिक्षक ,पुणे विभाग ) सहाय्यक व्यवस्थापक (प्रकाशने मुंबई ), पुणे, नागपूर , सहाय्यक संचालक , औरंगाबाद व्यवस्थापक (मुंबई , पुणे , नागपूर , व औरंगाबाद विभाग ) Yes
2 शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय भाग २-राजपत्र जाहिरात (नावात बदल) 15 कनिष्ट्ठ सहाय्यक व्यवस्थापक (मुंबई , नागपूर , औरंगाबाद विभाग ), अधिक्षक ,पुणे विभाग ) सहाय्यक व्यवस्थापक (प्रकाशने मुंबई ), पुणे, नागपूर , सहाय्यक संचालक , औरंगाबाद व्यवस्थापक (मुंबई , पुणे , नागपूर , व औरंगाबाद विभाग ) Yes
3 शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय भाग २-राजपत्र जाहिरात (जन्मतारखेत बदल) 15 कनिष्ट्ठ सहाय्यक व्यवस्थापक (मुंबई , नागपूर , औरंगाबाद विभाग ), अधिक्षक ,पुणे विभाग ) सहाय्यक व्यवस्थापक (प्रकाशने मुंबई ), पुणे, नागपूर , सहाय्यक संचालक , औरंगाबाद व्यवस्थापक (मुंबई , पुणे , नागपूर , व औरंगाबाद विभाग ) Yes
4 शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती 15 कनिष्ट्ठ सहाय्यक व्यवस्थापक , शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय , मुंबई सहाय्यक व्यवस्थापक (प्प्रकाशने ) व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रण ,लेखन सामग्री व प्रकाशन संचालनायं मुंबई Yes
कामगार विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 कामगार विभाग आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार (रोजगार आणि सेवाशर्तीचे नियमन) अधिधियम १९७९ अंतर्गतआस्थापनांना नोंदणी प्रमाणपत्र 21 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त /कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
2 कामगार विभाग आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार (रोजगार आणि सेवाशर्तीचे नियमन) अधिधियम १९७९ अंतर्गत आस्थापनांना नोंदणी प्रमाणपत्रातील सुधारणा 21 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त /कामगार उप आयुक्तr कामगार आयुक्त Yes
3 कामगार विभाग Licence for Recruitment 21 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त /कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
4 कामगार विभाग आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार (रोजगार आणि सेवाशर्तीचे नियमन ) अधिधियम १९७९ अंतर्गत स्थलांतरीत कामगारांच्या भरतीसाठी मध्यस्थी (एजन्ट ) कंत्राटदारास अनुज्ञाप्ती देणे 21 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त /कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
5 कामगार विभाग Licence for Employment 21 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त /कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
6 कामगार विभाग दुकाने व संस्था नूतनीकरणाचा दाखला 7 दुकाने निरीक्षक संबधित जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी संबधित जिल्हा सहाय्यक कामगार आयुक्त Yes
7 कामगार विभाग नोंदणी प्रमाणपत्र 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त /कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
8 कामगार विभाग कंत्राटी कामगार नूतनीकरण 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त /कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
9 कामगार विभाग मोटार परिवहन कामगार नोंदणी 15 सहाय्यक कामगार आयुक्त सह कामगार आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
10 कामगार विभाग इमारत आणि इतर बांधकाम मजूर आस्थापनांची नोंदणी 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त /कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
11 कामगार विभाग कारखाना नोंदणी 60 संबंधित विभागातील अपर/सह संचालक अपर संचालक,औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, मुंबई संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, मुंबई Yes
12 कामगार विभाग कारखाना नूतनीकरण 60 संबंधित विभागातील अपर/सह संचालक अपर संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, मुंबई संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, मुंबई Yes
13 कामगार विभाग Plan Approval 45 संबंधित विभागातील अपर/सह संचालक अपर संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, मुंबई संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, मुंबई Yes
14 कामगार विभाग बिडी आणि सिगार औद्योगिक वस्तुंची नोंदणी 15 सरकारी कामगार अधिकारी सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त /कामगार उप आयुक्त Yes
15 कामगार विभाग मालकी हक्काचे हस्तांतरण 7 निरीक्षण शाखेचा तांत्रिक अधिकारी / अधिक्षक सह संचालक , बाष्पके मुंबई / प्रादेशिक कार्यालये संचालक , बाष्पके Yes
16 कामगार विभाग दुकाने व संस्था नोंदणीचा दाखला 1 दुकाने निरीक्षक संभंदीत जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी संभंदीत जिल्हा सहाय्यक कामगार आयुक्त Yes
17 कामगार विभाग Registration - Form 1 7 संबंधित विभागातील अपर/सह संचालक अपर संचालक,औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, मुंबई संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, मुंबई Yes
18 कामगार विभाग कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
19 कामगार विभाग प्रमाणपत्राची नक्कल करणे 7 निरीक्षण शाखेचा तांत्रिक अधिकारी / अधिक्षक सह संचालक , बाष्पके मुंबई / प्रादेशिक कार्यालये संचालक , बाष्पके Yes
20 कामगार विभाग बाष्पके व मितोपायोजाकांची नोंदणी 50 संभंदीत क्षेत्रीय कार्यालयाचे सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक , बाष्पके संचानालय , मुंबई संचालक , बाष्पके संचानालय , मुंबई Yes
21 कामगार विभाग बाष्पके व मितोपायोजाकांच्या प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण 17 संभंदीत क्षेत्रीय कार्यालयाचे सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक , बाष्पके संचानालय , मुंबई संचालक , बाष्पके संचानालय , मुंबई No
22 कामगार विभाग बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण 23 सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक , बाष्पके संचानालय , मुंबई संचालक , बाष्पके संचानालय , मुंबई Yes
23 कामगार विभाग आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार (रोजगार व सेवाशर्तीचे नियमन) अधिनियम १९७९ अंतर्गत कंत्राटदारास अनुज्ञाप्तीचे नूतनीकरण करणे. 21 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त /कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
उद्योग विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 उद्योग विभाग खाजगी माहिती तंत्रज्ञान घटकांना नोंदणी प्रमाणपत्र देणे 7 उद्योग सहसंचालक / उद्योग उपसंचालक / महाव्यवस्थापक अतिरिक्त उद्योग संचालक / उद्योग सहसंचालक विकास आयुक्त (उद्योग) / अति रिक्त उद्योग संचालक Yes
2 उद्योग विभाग खाजगी माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांना इरादापत्र देणे . 10 उद्योग सहसंचालक / उद्योग उपसंचालक / महाव्यवस्थापक अतिरिक्त उद्योग संचालक / उद्योग सहसंचालक विकास आयुक्त (उद्योग) / अति रिक्त उद्योग संचालक Yes
3 उद्योग विभाग खाजगी जैव तंत्रज्ञान घटकांना नोंदणी प्रमाणपत्र देणे 7 उद्योग सहसंचालक / उद्योग उपसंचालक / महाव्यवस्थापक अतिरिक्त उद्योग संचालक / उद्योग सहसंचालक विकास आयुक्त (उद्योग) / अति रिक्त उद्योग संचालक Yes
4 उद्योग विभाग खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्यानांना इरादापत्र देणे 10 उद्योग सहसंचालक / उद्योग उपसंचालक / महाव्यवस्थापक अतिरिक्त उद्योग संचालक / उद्योग सहसंचालक विकास आयुक्त (उद्योग) / अति रिक्त उद्योग संचालक Yes
5 उद्योग विभाग सामुहीक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत मुद्रांक शुल्क माफीचे प्रमाणपत्र 7 अधीक्षकीय उद्योग अधिकारी /उद्योग उपसंचालक /महाव्यवस्थापक अतिरिक्त उद्योग संचालक /उद्योग सहसंचालक विकास आयुक्त (उद्योग) / अतिरिक्त उद्योग संचालक Yes
6 उद्योग विभाग सामुहीक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र अदा करणे 30 अधीक्षकीय उद्योग अधिकारी /उद्योग उपसंचालक /महाव्यवस्थापक अतिरिक्त उद्योग संचालक /उद्योग सहसंचालक विकास आयुक्त (उद्योग) / अतिरिक्त उद्योग संचालक Yes
7 उद्योग विभाग सामुहीक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदानाच्या दाव्यास मंजुरी 15 अधीक्षकीय उद्योग अधिकारी /उद्योग उपसंचालक /महाव्यवस्थापक अतिरिक्त उद्योग संचालक /उद्योग सहसंचालक विकास आयुक्त (उद्योग) / अतिरिक्त उद्योग संचालक Yes
8 उद्योग विभाग मुंबई कुळ वहिवाट व शेत जमीन कायदा 1948 15 उद्योग उपसंचालक अतिरिक्त उद्योग संचालक विकास आयुक्त (उद्योग Yes
महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ Building Plan Approval 60 कार्यकारी अभियंता /उप अभियंता / सहाय्यक रचनाकार /सहाय्यक वास्तुशासत्रन्य संबंनित अनिक्षक, अनभयंता मुख्य नियोर्जक, मऔनवम Yes
2 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अंतिम अग्निशमन यंत्रणा मंजुरी 30 विभागीय अग्निशमन अधिकारी उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी व अग्निशमन सल्लागार Yes
3 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इमारत पूर्णत्व प्रमाणपत्र /भोगवटा प्रमाणपत्र 15 कार्यकारी अभियंता /उप अभियंता / सहाय्यक रचनाकार /सहाय्यक वास्तुशासत्रन्य संबंनित अनिक्षक अनभयंता, मऔनवम मुख्य नियोर्जक, मऔनवम. Yes
4 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कायम पाणीपुरवठा नळ जोडणी 15 उप अनभयंता (20नम.नम.पयंत) कायगकारी अनभयंता (25 नम.नम. पयंत) संबंनित अनिक्षक अनभयंता, मऔनवमं. मुख्य अनभयंता/ अनत.म ख्य अनभयंता, मऔनवम. Yes
5 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ Renewal of Final NOC Yes
6 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मुंबई प्रदेश महानगर मधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांना ना हरकत प्रमाणपत्र 10 तांत्रिक सल्लागार सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी (माहिती तंत्रज्ञान) मुख्य कार्यकारी अधिकारी Yes
7 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मुंबई प्रदेश महानगर मधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना माहिती तंत्रज्ञान धोरणांतर्गत इरादापत्रे 10 तांत्रिक सल्लागार सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी (माहिती तंत्रज्ञान) मुख्य कार्यकारी अधिकारी Yes
8 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मुंबई प्रदेश महानगर मधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञान धोरणांतर्गत कंपन्यांची नोंदणी करणे 10 तांत्रिक सल्लागार सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी (माहिती तंत्रज्ञान) मुख्य कार्यकारी अधिकारी Yes
उर्जा विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 उर्जा विभाग जनित्र संचमांडणीचे नकाशे मंजूरी 30 200 किलोवॅट ते 500 मेगावॅट — अधीक्षक अभियंता, विद्युत तपासणी मंडळ. 500 मेगावॅटपेक्षा जास्त — मुख्य विद्युत निरीक्षक विद्युत निरीक्षक, अधीक्षक अभियंता, मुख्य विद्युत निरीक्षक मुख्य विद्युत निरीक्षक. ऊर्जा विभागाचे उपसचिव. प्रधान सचिव, ऊर्जा. No
2 उर्जा विभाग जनित्र संचमांडणीची ऊर्जापित परवानगी 30 200 किलोवॅट ते 500 मेगावॅट — अधीक्षक अभियंता, विद्युत तपासणी मंडळ. 500 मेगावॅटपेक्षा जास्त — मुख्य विद्युत निरीक्षक विद्युत निरीक्षक, अधीक्षक अभियंता, मुख्य विद्युत निरीक्षक मुख्य विद्युत निरीक्षक. ऊर्जा विभागाचे उपसचिव. प्रधान सचिव, ऊर्जा. No
3 उर्जा विभाग जनित्र संचमांडणीची नोंदणी. 30 मुख्य विद्युत निरीक्षक. विद्युत निरीक्षक. विद्युत निरीक्षक, अधीक्षक अभियंता, मुख्य विद्युत निरीक्षक मुख्य विद्युत निरीक्षक. ऊर्जा विभागाचे उपसचिव. प्रधान सचिव, ऊर्जा. No
4 उर्जा विभाग उद्वाहन उभारणीस परवानगी देणे. 30 मुख्य उद्युत निरीक्षक उप सचिव (ऊर्जा विभाग ) प्रधान सचिव , ऊर्जा Yes
5 उर्जा विभाग वीज संचमांडणीचे निरीक्षण करणे. 30 विद्युत निरीक्षक,अधीक्षक अभियंता,मुख्य विद्युत निरीक्षक. अधीक्षक अभियंता, मुख्य विद्युत निरीक्षक , ऊर्जा विभागाचे उपसचिव मुख्य विद्युत निरीक्षक,ऊर्जा विभागाचे उपसचिव, प्रधान सचिव, ऊर्जा Yes
6 उर्जा विभाग उद्वाहन चालविण्याची अनुन्यापती देणे. 30 मुख्य उद्युत निरीक्षक उप सचिव (ऊर्जा विभाग ) प्रधान सचिव , ऊर्जा Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 विधी व न्याय विभाग भागीदारी संस्थांची नोंदणी 60 सहायक निबंधक भागीदारी संस्था उप निबंधक भागीदारी संस्था निबंधक भागीदारी संस्था Yes
2 विधी व न्याय विभाग राज्य विधिसेवाप्राधिकरणाने द्यावयाचेकायदेविषयक मोफतसहाय्य 15 सहायक अधीक्षक, जिल्हा कायदेविषयक सहाय्य सेवा सचिव, जिल्हा कायदेविषयक सहाय्य सेवा अध्यक्ष, जिल्हा कायदेविषयक सहाय्य सेवा Yes
3 विधी व न्याय विभाग महाराष्ट्र सार्वजनिकविश्वस्त व्यवस्थाअधिनियमाच्यातरतुदींनुसारसार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्थांची नोंदणी(एक) मुंबईमध्ये (दोन)इतर जिल्ह्यांमध्ये 28 सहायक धर्मादाय आयुक्त उप धर्मादाय आयुक्त सह धर्मादाय आयुक्त Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण निवासी सदनिका भोगटाबद्दल (हस्तांतरण) 23 इस्टेट मॅनेजर सायन / धारावी / कुर्ला / चेंबूर / घाटकोपर / मुलुंड / वांद्रे (डब्ल्यू) / वांद्रे (पू) / मालाड / गोरेगाव / बोरिवली / कार्यकारी अभियंता मुंबई शहर / कुर्ला / मुलुंड / वांद्रे / गोरेगाव / बोरिवली उप मुख्य अधिकारी Yes
2 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अनिवासी गाळा / भूखंड भोगटाबद्दल (हस्तांतरण) 23 कार्यकारी अभियंता मुंबई शहर / कुर्ला / मुलुंड / वांद्रे / गोरेगाव / बोरिवली उप मुख्य अधिकारी मुख्य अधिकारी Yes
3 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण निवासी सदनिका नियमितीकरण 23 उप मुख्य अभियंता,विभाग -1 (ए) (ए, सी -१),(बी) (सी -२, सी-3) विभाग -1,उप मुख्य अभियंता (एक विभाग, सी -१, सी -२, सी-3) उप मुख्य अधिकारी Yes
4 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अनिवासी गाळा / भूखंड नियमितीकरण 23 उप मुख्य अभियंता,विभाग -1 (ए) (ए, सी -१),(बी) (सी -२, सी-3) डीवाय.चिफ्ट अधिकारी / एमबीआरआर उप मुख्य अधिकारी / एमबीआरआर Yes
5 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण थकबाकी बाबतचे ना देय प्रमाणपत्र 19 इस्टेट मॅनेजर -१, इस्टेट मॅनेजर -2, इस्टेट मॅनेजर -3 कार्यकारी अभियंता -१, कार्यकारी अभियंता -2 मुख्य अधिकारी Yes
6 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळा वित्तीय संस्थेकडे तारण ठेवण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र 12 इस्टेट मॅनेजर -१, इस्टेट मॅनेजर -2, इस्टेट मॅनेजर -3 कार्यकारी अभियंता -१, कार्यकारी अभियंता -2 मुख्य अधिकारी Yes
7 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण व्यापारी गाळा विक्री परवानगी 15 इस्टेट मॅनेजर सायन / धारावी / कुर्ला / चेंबूर / घाटकोपर / मुलुंड / वांद्रे (डब्ल्यू) / वांद्रे (पू) / मालाड / गोरेगाव / बोरिवली / कार्यकारी अभियंता मुंबई शहर / कुर्ला / मुलुंड / वांद्रे / गोरेगाव / बोरिवली उप मुख्य अधिकारी Yes
8 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण भूखंड विक्री परवानगी 18 इस्टेट मॅनेजर -१, इस्टेट मॅनेजर -2, इस्टेट मॅनेजर -3 कार्यकारी अभियंता -१, कार्यकारी अभियंता -2 मुख्य अधिकारी Yes
9 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण भूखंडाची उर्वरीत खरेदी किंमत (बी.पी.पी.) / कर्जाची थकबाकी भरणा पत्र 21 इस्टेट मॅनेजर -१, इस्टेट मॅनेजर -2, इस्टेट मॅनेजर -3 कार्यकारी अभियंता -१, कार्यकारी अभियंता -2 मुख्य अधिकारी Yes
10 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिकेचा/भूखंडाचा उर्वरित भादेखारेदी हप्ता (एच.पी.एस) भरणा पत्र 21 इस्टेट मॅनेजर -१, इस्टेट मॅनेजर -2, इस्टेट मॅनेजर -3 कार्यकारी अभियंता -१, कार्यकारी अभियंता -2 मुख्य अधिकारी Yes
11 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळ्याच्या नस्तीतील कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती Yes
12 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळा भाड्याने देणेबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणेबाबत अर्ज 8 इस्टेट मॅनेजर -१, इस्टेट मॅनेजर -2, इस्टेट मॅनेजर -3 कार्यकारी अभियंता -१, कार्यकारी अभियंता -2 मुख्य अधिकारी Yes
13 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिकेचा/भूखंडाचा उर्वरित भादेखारेदी हप्ता (एच.पी.एस) भरणा पत्र (जागतिक बँक प्रकल्प) Yes
14 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण भूखंडाची उर्वरीत खरेदी किंमत (बी.पी.पी.) / कर्जाची थकबाकी भरणा पत्र (जागतिक बँक प्रकल्प) Yes
15 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळेधारकांना सहकारी संस्था स्थापन करणेसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र Yes
16 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळा वित्तीय संस्थेकडे तारण ठेवण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र (जागतिक बँक प्रकल्प) Yes
17 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका विक्री परवानगी Yes
18 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळ्याच्या नस्तीतील कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती (जागतिक बँक प्रकल्प) Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ उद्योग उभारणीसाठीचे संमतीपत्र 120 प्रादेशिक अधिकारी एचओडी सहाय्यक सचिव Yes
2 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ उद्योग चालविण्यासाठीचे संमतीपत्र 120 प्रादेशिक अधिकारी एचओडी सहाय्यक सचिव Yes
3 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ उद्योग उभारणीसाठीचे संमतीपत्र (SRO and RO level) 120 उप-प्रादेशिक अधिकारी प्रादेशिक अधिकारी एचओडी Yes
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण 30 वैद्यकीय अधीक्षक अधिष्ठाता सह संचालक Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 अल्पसंख्यांक विकास भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०(१) सह अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थाकरिता राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, २००४ च्या कलम २(जी) नुसार अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था स्थापन करून चालवित असलेल्या ट्रस्ट/सोसायटी/फर्म यांना धार्मिक/ भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा प्रदान करणे 90 उपसचिव / सहसचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई सचिव / प्रधान सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 नियोजन विभाग रो ह यो No
2 नियोजन विभाग मनरेगा जॉब कार्ड (फक्त ग्रामीण भागासाठी) 15 ग्राम सेवक सहायक गटविकास अधिकारी गटविकास अधिकारी Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 सार्वजनिक आरोग्य विभाग अपंगत्वाचे विश्लेषणासाठी सॉफ्टवेअर Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 सार्वजनिक बांधकाम विभाग रास्ता ओलांडून जाणाऱ्या वाहिन्या साठी ना हरकत प्रमाणपत्र अर्जदारांकडून ऑनलाईन स्वारस्य अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ७ दिवस कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग कार्यकारी अभियंता यांनी ७ दिवसात प्राप्त अर्जावर निर्णय न दिल्यास अर्ज संगणक प्रणाली द्वारे अधिक्षक अभियंता यांच्या कडे वर्ग करण्यात येईल. अधिक्षक अभियंता या अर्ज संबंधाने निर्णय ७ दिवसात संबंधितांना कळवतील. अधिक्षक अभियंतांनी ७ दिवसात निर्णय न कळवल्यास प्रस्तुत प्रकरणात मानीव परवानगी (Deemed Permission ) संगणक प्रणालीद्वारे अर्ज सा बां विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना प्राप्त झाल्या पासून १४ दिवसात निर्गमित होईल आणि त्याची जबाबदारी अधिक्षक अभियंता यांची राहील. Yes
2 सार्वजनिक बांधकाम विभाग उद्योग घटकांसाठी मुलभूत सुविधा जसे वीज, पाणी जोडणी, पुरविण्यासाठी रस्ता खोदणे, मुख्य रस्त्यांना जोड रस्ते इ.करिता ना-हरकत प्रमाणपत्र क्षेत्रिय कार्यालयाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून ४५ दिवस (अ) मंत्रालयात अर्ज प्राप्त झाल्यास - जनमाहिती अधिकारी तथा अवर सचिव (मुंबई रस्ते) सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,२ मजला,विस्तारित ,हुतात्मा राजगुरू चौक,मंत्रालय,मुंबई ४०००३२ (ब ) मैत्री कक्षात अर्ज प्राप्त झाल्यास - जनमाहिती अधिकारी तथा अवर सचिव (मुंबई रस्ते) सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,२ मजला,विस्तारित ,हुतात्मा राजगुरू चौक,मंत्रालय,मुंबई ४०००३२ (अ) मंत्रालयात अर्ज प्राप्त झाल्यास - प्रथम अपील अधिकारी तथा उप सचिव (रस्ते) सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,४ मजला,हुतात्मा राजगुरू चौक,मंत्रालय,मुंबई ४०००३२ (ब ) मैत्री कक्षात अर्ज प्राप्त झाल्यास - समन्वय अधिकारी मैत्री कक्ष नि अधीक्षक अभियंता (अ) मंत्रालयात अर्ज प्राप्त झाल्यास - मुख्य अभियंता व सह सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,४ मजला,हुतात्मा राजगुरू चौक,मंत्रालय,मुंबई ४०००३२ (ब ) मैत्री कक्षात अर्ज प्राप्त झाल्यास - मैत्री कक्षाचे अध्यक्ष तथा विकास आयुक्त (उद्योग ) Yes
महसूल सेवा
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महसूल सेवा डोंगर/ दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र अ कारकून / ना. तहसीलदार ना.तहसिलदार/ तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी Yes
2 महसूल सेवा मिळकतीचे प्रमाणपत्र १५ ना.तहसिलदार तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी Yes
3 महसूल सेवा तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी Yes
4 महसूल सेवा वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र १५ तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी Yes
5 महसूल सेवा ऐैपतीचा दाखला २१ ना.तहसिलदार(रु.२ लक्ष पर्यंत ) तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी Yes
6 महसूल सेवा ऐैपतीचा दाखला २१ तहसिलदार(रु.२००००१ ते ८ लक्ष पर्यंत) उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी Yes
7 महसूल सेवा ऐैपतीचा दाखला २१ उपविभागीय अधिकारी(रु.८००००१ ते ४० लक्ष पर्यंत) अप्पर जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी Yes
8 महसूल सेवा ऐैपतीचा दाखला २१ जिल्हाधिकारी (रु. ४० लक्ष पुढे) अप्पर आयुक्त विभागीय आयुक्त Yes
9 महसूल सेवा ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी Yes
10 महसूल सेवा सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी उपविभागीय अधिकारी अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी Yes
11 महसूल सेवा औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन खोदण्याची परवानगी( गौण खनिज उत्खनन) १५ तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी उपविभागीय अधिकारी Yes
12 महसूल सेवा अल्प भु-धारक दाखला १५ तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी Yes
13 महसूल सेवा प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे Yes
14 महसूल सेवा जातीचे प्रमाणपत्र २१ उपविभागीय अधिकारी/ उप जिल्हाधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी Yes
15 महसूल सेवा नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र २१ उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी Yes
16 महसूल सेवा शेतकरी असल्याचा दाखला तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी Yes
17 महसूल सेवा अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत लिपिक / तलाठी ना.तहसिलदार तहसिलदार Yes
18 महसूल सेवा अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत १५ तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी Yes
19 महसूल सेवा भुमिहीन शेतमजुर असल्याचा दाखला १५ तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी Yes
20 महसूल सेवा नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रासाठी उत्पन्नाचा दाखला (तहसिलदार) Yes
नोंदणी महानिरीक्षक
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 नोंदणी महानिरीक्षक दस्तनोंदणीकरणे 1 संबंधित दुय्यम निबंधक संबंधित सह जिल्हा निबंधक संबंधित नोंदणी उपमहानिरीक्षक Yes
2 नोंदणी महानिरीक्षक शोध घेणे 1 संबंधित दुय्यम निबंधक संबंधित सह जिल्हा निबंधक संबंधित नोंदणी उपमहानिरीक्षक Yes
3 नोंदणी महानिरीक्षक दस्ताच्या सूचीची प्रमाणित नक्कल देणे 3 संबंधित दुय्यम निबंधक संबंधित सह जिल्हा निबंधक संबंधित नोंदणी उपमहानिरीक्षक Yes
4 नोंदणी महानिरीक्षक दस्ताची प्रमाणित नक्कल देणे. 5 संबंधित दुय्यम निबंधक संबंधित सह जिल्हा निबंधक संबंधित नोंदणी उपमहानिरीक्षक Yes
5 नोंदणी महानिरीक्षक नोटीस ऑफ इंटिमेशन फाईल करून देणे. 1 संबंधित दुय्यम निबंधक संबंधित सह जिल्हा निबंधक संबंधित नोंदणी उपमहानिरीक्षक Yes
6 नोंदणी महानिरीक्षक मुद्रांक शुल्क भरण्याचे प्रयोजनार्थ मूल्यांकन अहवाल देणे. 3 संबंधित दुय्यम निबंधक संबंधित सह जिल्हा निबंधक संबंधित नोंदणी उपमहानिरीक्षक Yes
7 नोंदणी महानिरीक्षक दस्त नोंदणी संदर्भात गृहभेट देणे. 3 संबंधित दुय्यम निबंधक संबंधित सह जिल्हा निबंधक संबंधित नोंदणी उपमहानिरीक्षक Yes
8 नोंदणी महानिरीक्षक विशेष कुलमुखत्यारपत्राचे अधिप्रमाणन करून देणे. 1 संबंधित दुय्यम निबंधक संबंधित सह जिल्हा निबंधक संबंधित नोंदणी उपमहानिरीक्षक Yes
9 नोंदणी महानिरीक्षक दस्त नोंदणी न केलेल्या प्रकरणांमध्ये,ई-पेमेंट पद्धतीने भरलेल्या नोंदणी फी चा परतावा. 22 संबंधित सह जिल्हा निबंधक संबंधित प्रादेशिक विभागाचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक नोंदणी महानिरीक्षक Yes
10 नोंदणी महानिरीक्षक मृत्युपत्राचा सीलबंद लखोटा जमा करणे,परत घेणे व उघडणे. 1 संबंधित सह जिल्हा निबंधक संबंधित प्रादेशिक विभागाचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक नोंदणी महानिरीक्षक Yes
11 नोंदणी महानिरीक्षक विशेष विवाह कायदा,1954 अन्वये विवाह संपन्न करणे. नोटीस नंतर ९० दिवसाआधी संबंधित विवाह अधिकारी संबंधित सह जिल्हा निबंधक संबंधित नोंदणी उपमहानिरीक्षक Yes
12 नोंदणी महानिरीक्षक विवाह प्रमाणपत्राच्या प्रमाणित नकला देणे. 15 संबंधित विवाह अधिकारी संबंधित सह जिल्हा निबंधक संबंधित नोंदणी उपमहानिरीक्षक Yes
13 नोंदणी महानिरीक्षक इतर पद्धतीने अगोदरच झालेल्या विवाहाची विशेष कायदा, 1954 अंतर्गत नोदणी करणे. ३० दिवसानंतर- १ तास संबंधित विवाह अधिकारी संबंधित सह जिल्हा निबंधक संबंधित नोंदणी उपमहानिरीक्षक Yes
14 नोंदणी महानिरीक्षक सह जिल्हानिबंधक कार्यालयात नोदणी झालेल्या दस्ताच्या सूचीची प्रमाणित नक्कल देणे. 15 संबंधित सह जिल्हा निबंधक संबंधित प्रादेशिक विभागाचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक नोंदणी महानिरीक्षक Yes
भूमि अभिलेख विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 भूमि अभिलेख विभाग नक्कल पुरविने - अ) मिळकत पत्रिका ३ दिवस १) मुख्यालय सहाय्यक/ परीक्षण भूमापक (गावठाण), उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय २)शिरस्तेदार/प्रमुख लिपीक, नगर भूमापन अधिकारी कार्यालय १) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख २) नगर भूमापन अधिकारी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख Yes
2 भूमि अभिलेख विभाग नक्कल पुरविने - ब) मिळकत पत्रिका मुबंई उपनगर जिल्हा ,क्षेत्र पडताळणी करून ३० दिवस नगर भूमापन अधिकारी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख उपसंचालक भूमि अभिलेख Yes
3 भूमि अभिलेख विभाग "नक्कल पुरविणे - क) भूमापन अभिलेख ( टिपण, क्षेत्रबुक, प्रतिबुक, शेतपुस्तक, जबाब, फाळणी, काटे फाळणी, हि.फॉ. नं.4,आकारफोड, स्कीम उतारा,आकारबंद, गटनकाशा, मोजणी नकाशा, क.जा.प., चौकशी नोंदवही इत्यादि अभिलेख )" ५ दिवस १) मुख्यालय सहाय्यक,उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय २) मुख्यालय सहाय्यक/प्रमुख लिपीक/ शिरस्तेदार, नगर भूमापन अधिकारी कार्यालय ३) शिरस्तेदार, विशेष उपअधीक्षक भूमि अभिलेख (गावठाण/शहर मापन) उपअधीक्षक भूमि अभिलेख तथा चौकशी अधिकारी १) उपअधीक्षक भूमि अभिलेख २) नगर भूमापन अधिकारी ३) विशेष उपअधीक्षक भूमि अभिलेख (गावठाण/शहरमापन) ४) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख १,२, व ३ जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख Yes
4 भूमि अभिलेख विभाग नक्कल पुरविने - ड) अपील निर्णयाच्या नकला ३ दिवस १) मुख्यालय सहाय्यक, उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय २) मुख्यालय सहाय्यक/प्रमुख लिपीक/ शिरस्तेदार, नगर भूमापन अधिकारी कार्यालय३) प्रमुख लिपीक जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय ४) वरिष्ठ लिपीक उपसंचालक भूमि अभिलेख कार्यालय १) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख २) नगर भूमापन अधिकारी ३) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख ४) कार्यालय अधीक्षक, उपसंचालक भूमि अभिलेख कार्यालय १ व २ जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख ३) उपसंचालक भूमि अभिलेख ४) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख (संलग्न) उपसंचालक भूमि अभिलेख Yes
5 भूमि अभिलेख विभाग अ) मोजणी प्रकरणे - i) अतितातडी प्रकरणे ६० दिवस उपअधीक्षक भूमि अभिलेख/ नगर भूमापन अधिकारी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख उपसंचालक भूमि अभिलेख Yes
6 भूमि अभिलेख विभाग अ) मोजणी प्रकरणे -ii) तातडी प्रकरणे ९० दिवस उपअधीक्षक भूमि अभिलेख/ नगर भूमापन अधिकारी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख उपसंचालक भूमि अभिलेख Yes
7 भूमि अभिलेख विभाग अ) मोजणी प्रकरणे -iii) साधी प्रकरणे १८० दिवस उपअधीक्षक भूमि अभिलेख/ नगर भूमापन अधिकारी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख उपसंचालक भूमि अभिलेख Yes
8 भूमि अभिलेख विभाग ब) मोजणी प्रकरणे -मोजणी पुर्ण झाल्यानंतर मोजणी नकाशाची “क” प्रत देणे १५ दिवस उपअधीक्षक भूमि अभिलेख/ नगर भूमापन अधिकारी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख उपसंचालक भूमि अभिलेख Yes
9 भूमि अभिलेख विभाग आकारफोड / क.जा.प. तयार करणे अ) पोटहिस्सा मोजणीनंतर परिपुर्ण प्रकरणामध्ये आकारफोड मंजूर करणे ३0 दिवस १) उपअधीक्षक भूमि अभिलेख २) नगर भूमापन अधिकारी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख उपसंचालक भूमि अभिलेख Yes
10 भूमि अभिलेख विभाग आकारफोड / क.जा.प. तयार करणे ब) बिनशेती मोजणी प्रकरण निकाली झाल्यानंतर परिपुर्ण प्रकरणामध्ये क.जा.प. तयार करून मंजूर करणे ३0 दिवस १) उपअधीक्षक भूमि अभिलेख २) नगर भूमापन अधिकारी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख उपसंचालक भूमि अभिलेख Yes
11 भूमि अभिलेख विभाग फेरफार नोंदी - अ) विवादग्रस्त नसल्यास ३0 दिवस १) उपअधीक्षक भूमि अभिलेख २) नगर भूमापन अधिकारी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख उपसंचालक भूमि अभिलेख Yes
12 भूमि अभिलेख विभाग फेरफार नोंदी - ब) दुवा तुटलेली असल्यास फेरफाराबाबत निर्णय घेणे ९० दिवस १) उपअधीक्षक भूमि अभिलेख २) नगर भूमापन अधिकारी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख उपसंचालक भूमि अभिलेख Yes
13 भूमि अभिलेख विभाग फेरफार नोंदी - क) रस्ता, रस्ता सेट बॅक, रिर्झवेशन याबाबत संबंधीत प्राधिकरणाला जागा हस्तांतरित केलेल्या प्रकरणी संबंधीतांच्या नांवे मिळकत पत्रिकेत नोंद घेणे. (प्रकरणी महानगरपालिका / सक्षम प्राधिकारी यांनी ताबा पावती व संपुर्ण कागदपत्रासह नामांतरासाठी प्रकरण पाठविल्यास ) ३० दिवस १) उपअधीक्षक भूमि अभिलेख २) नगर भूमापन अधिकारी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख उपसंचालक भूमि अभिलेख Yes
14 भूमि अभिलेख विभाग फेरफार नोंदी - ड) विवादग्रस्त असल्यास १ वर्ष १) उपअधीक्षक भूमि अभिलेख २) नगर भूमापन अधिकारी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख उपसंचालक भूमि अभिलेख Yes
15 भूमि अभिलेख विभाग मिळकत पत्रिकेची पोटविभागणी करुन मिळकत पत्रिका स्वतंत्र करणे याबाबत पोटहिस्सा मोजणी पुर्ण झालेल्या दिवसापासुन अ) जिल्हाधिकारी यांनी आदेशित केलेल्या क्षेत्रात तफावत येत नसल्यास पोटहिस्सा मोजणी झाल्यापासुन स्वतंत्र मिळकत पत्रिका तयार करणे ३० दिवस उपअधीक्षक भूमि अभिलेख/ नगर भूमापन अधिकारी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख उपसंचालक भूमि अभिलेख Yes
16 भूमि अभिलेख विभाग मिळकत पत्रिकेची पोटविभागणी करुन मिळकत पत्रिका स्वतंत्र करणे याबाबत पोटहिस्सा मोजणी पुर्ण झालेल्या दिवसापासुन ब) जिल्हाधिकारी यांनी आदेशित केलेल्या पोटहिस्सा क्षेत्रात तफावत येत आहे. मात्र मुळ नगर भूमापनाच्या क्षेत्रात फरक नाही अशा प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांनी फेरमान्यता दिल्यानंतर स्वतंत्र मि. पत्रिका उघडणे १५ दिवस उपअधीक्षक भूमि अभिलेख/ नगर भूमापन अधिकारी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख उपसंचालक भूमि अभिलेख Yes
17 भूमि अभिलेख विभाग भूसंपादनामध्ये रस्ता, रस्ता सेट बॅक, रिझर्वेशन याबाबत शासन / संबंधीत प्राधिकारी यांचे नांवे स्वंतत्र मिळकत पत्रिका तयार करणे अ) ज्याठिकाणी मुळ नगर भूमापनाच्या क्षेत्रात फरक पडत नाही अशा बाबतीत सक्षम प्रधिका-यांचा अंतिम आदेश झालेनंतर मिळकत पत्रिका स्वंतत्र तयार करणे ३० दिवस १) उपअधीक्षक भूमि अभिलेख २) नगर भूमापन अधिकारी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख उपसंचालक भूमि अभिलेख Yes
18 भूमि अभिलेख विभाग (भूसंपादनामध्ये रस्ता, रस्ता सेट बॅक, रिझर्वेशन याबाबत शासन / संबंधीत प्राधिकारी यांचे नांवे स्वंतत्र मिळकत पत्रिका तयार करणे) ब) हस्तांतरण क्षेत्रात फरक पडत असल्यास सक्षम प्राधिका-यांच्या फेरअंतिम आदेशानंतर ३० दिवस १) उपअधीक्षक भूमि अभिलेख २) नगर भूमापन अधिकारी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख उपसंचालक भूमि अभिलेख Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग दारिद्र्य रेषेखाली (BPL) असल्याचा दाखला 5 ग्रामसेवक सहायक गट विकास अधिकारी गट विकास अधिकारी Yes
2 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग जन्म नोंद दाखला 5 ग्रामसेवक सहायक गट विकास अधिकारी गट विकास अधिकारी Yes
3 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग मृत्यु नोंद दाखला 5 ग्रामसेवक सहायक गट विकास अधिकारी गट विकास अधिकारी Yes
4 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला 5 ग्रामसेवक सहायक गट विकास अधिकारी गट विकास अधिकारी Yes
5 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग निराधार असल्याचा दाखला 20 ग्रामसेवक सहायक गट विकास अधिकारी गट विकास अधिकारी Yes
6 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग विवाह नोंद दाखला 5 ग्रामसेवक सहायक गट विकास अधिकारी गट विकास अधिकारी Yes
7 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग नमुना 8 चा उतारा 5 ग्रामसेवक सहायक गट विकास अधिकारी गट विकास अधिकारी Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग इयत्ता 10 वी व 12 वी परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहभागी झालेल्या खेळाडूला, विद्यार्थ्यांना क्रीडा सवलतीचे गुण देण्याबाबत 15 संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी संबंधित विभागीय उप संचालक, क्रीडा व युवकसेवा आयुक्त, क्रीडा व युवकसेवा, पुणे Yes
2 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय / निमशासकीय व इतर क्षेत्रात 5 टक्के आरक्षणासाठी खेळाडू प्रमाणपत्र पडताळणी. 20 उप संचालक, क्रीडा व युवकसेवा संचालनालय, पुणे सहसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा संचालनालय, पुणे आयुक्त, क्रीडा व युवकसेवा, पुणे Yes
3 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग विभागाने आयोजित केलेल्या जिल्हा, भाग व राज्य क्रीडा स्पर्धेमध्ये प्राविण्य / सहभाग प्रमाणपत्र देण्याबाबत. 0 संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी/ संबंधित उप संचालक, क्रीडा व युवकसेवा सहसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा, पुणे आयुक्त, क्रीडा व युवकसेवा, पुणे Yes
4 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा द्वितीय गुणपत्रक व प्रमाणपत्रे 7 विभागीय मंडळाचे सचिव विभागीय मंडळ अध्यक्ष राज्यमंडळ अध्यक्ष Yes
5 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परिक्षा प्रोव्हिजनल प्रमाणपत्र 8 विभागीय मंडळाचे सचिव विभागीय मंडळ अध्यक्ष राज्यमंडळ अध्यक्ष Yes
6 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परिक्षा गुणपडताळणी 15 विभागीय मंडळाचे सचिव विभागीय मंडळ अध्यक्ष राज्यमंडळ अध्यक्ष Yes
7 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परिक्षा निकालानंतर उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रत प्राप्त करणे 30 विभागीय मंडळाचे सचिव विभागीय मंडळ अध्यक्ष राज्यमंडळ अध्यक्ष Yes
8 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग खाजगी उमेदवार परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणे मंडळाच्या वार्षिक वेळापत्रकाप्रमाणे विभागीय मंडळाचे सचिव विभागीय मंडळ अध्यक्ष राज्यमंडळ अध्यक्ष Yes
9 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परिक्षेसाठी संस्थांना परीक्षा परिषदेशी संलग्नता देणे 30 उप आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परिषद, पुणे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे Yes
10 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा प्रमाणपत्र दुरुस्ती 15 उप आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परिषद, पुणे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे Yes
11 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा प्रमाणपत्राची द्वितीय प्रत 15 उप आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परिषद, पुणे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे Yes
12 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग डी एङ गुणपत्रक प्रमाणपत्राची द्वितीय प्रत 15 उप आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परिषद, पुणे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण वारस हस्तांतरण विषयक सेवा 30 उपजिल्हाधिकारी झोपुप्रा सचिव झोपुप्रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी झोपुप्रा Yes
2 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण सदनिका विकण्या बद्दल 30 सहा निबंधक झोपुप्रा सहनिबंधक झोपुप्रा सचिव झोपुप्रा Yes
3 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण सोसायटी नाव नोंदणी 60 सहा निबंधक झोपुप्रा सहनिबंधक झोपुप्रा सचिव झोपुप्रा Yes
4 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण झोपडी ओळखपत्र 30 उपजिल्हाधिकारी (एनके / रेम) आणि सक्षम प्राधिकारी, वांद्रे, मुंबई उपनगरी जिल्हा, उपजिल्हाधिकारी (एनके / रिम) आणि सक्षम प्राधिकरण, अंधेरी, मुंबई, उपनगरी जिल्हा उप-कलेक्टर (एनक / रिम) आणि सक्षम प्राधिकरण मालाड, मुंबई, उपनगरी जिल्हा, उपजिल्हाधिकारी (एनके / रिम) आणि सक्षम प्राधिकरण, बोरिवली मुंबई उपनगरी जिल्हा निवासी उपजिल्हाधिकारी (एनके / रेम) वेस्टर्न अतिरिक्त जिल्हाधिकारी Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र 7 तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी Yes
2 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग विशेष सहाय्य योजना 30 तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी विभागीय अधिकारी Yes
3 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अपंगाना ओळखपत्र देणे 30 जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद Yes
4 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासकीय वसतिगृह प्रवेश 30 गृहपाल सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण प्रादेशिक उपआयुक्त समाजकल्याण Yes
5 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग निवासी शाळा प्रवेश 30 मुख्याध्यापक सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण प्रादेशिक उपआयुक्त समाजकल्याण Yes
6 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अपंग विध्यार्थ्यांना शासकीय/ शासन मान्य अनुदानित अपंग शाळेत/ कर्मशाळेत प्रवेश देणे 30 अधीक्षक व समिती जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद Yes
7 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अपंगांच्या अनुदानित विशेष शाळा/ कर्मशाळा /मतिमंद बालगृहे तसेच अपंग क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी देण्यात आलेल्या नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करणे 90 जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी उपायुक्त अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे आयुक्त अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे Yes
8 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अनुदानित अपंगांच्‍या शाळा / कार्यशाळेतील रिक्‍त पदे भरण्‍याकरिता स्‍वयंसेवी संस्‍थांना नाहरकत प्रमाणपत्र देणे. 90 जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी उपायुक्त अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे आयुक्त अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे Yes
सांस्कृतिक संचालनालय
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 सांस्कृतिक संचालनालय रेल्वे सवलत प्रमाणपत्र 10 अधीक्षक सहाय्यक संचालक सहसंचालक Yes
2 सांस्कृतिक संचालनालय कलाकार प्रमाणपत्र 20 अधीक्षक सहाय्यक संचालक सहसंचालक Yes
3 सांस्कृतिक संचालनालय वृद्ध कलावंत मानधन:- 50 वर्षे वय असलेल्या व अटीशर्तीनुसार पात्र मान्यवर वृद्ध साहित्यिक व कलाकार यांना मानधन देणे 30 अधीक्षक सहाय्यक संचालक सहसंचालक Yes
रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ ऑर्केस्ट्रा तमाशा,मेळा,नाटक आयोजित करण्यासाठी प्रमाणपत्र देणे तसेच सार्वजनिक ठिकाणी होणा-या एक दिवसाच्या कार्यक्रमांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे. 10 वरिष्ठ लिपिक अधीक्षक सचिव ,रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ Yes
2 रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ एक दिवसाच्या कार्यक्रमांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे Yes
3 रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ नाट्य संहितांना प्रमाणपत्र देणे 10 वरिष्ठ लिपिक अधीक्षक सचिव ,रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ Yes
गॅझेटियर विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 गॅझेटियर विभाग गॅझेटियर विभागातर्फे प्रकाशित गॅझेटियर ग्रंथाचे ई-बुक(सीडी) उपलब्ध करणे No
पुराभिलेख संचालनालय
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 पुराभिलेख संचालनालय देशी व विदेशी संशोधकांना/ नागरिकांना संशोधनासाठी परवानगी देणे 8 १. अभिलेखाधिकारी, अभिलेख व्यवस्थापन कक्ष, मुंबई २. अभिलेखाधिकारी पुणे , पुराभिलेखागार पुणे ३. अभिलेखाधिकारी कोल्हापूर , पुराभिलेखागार कोल्हापूर ४. अभिलेखाधिकारी मराठवाडा ,पुराभिलेखागार औरंगाबाद ५. अभिलेखाधिकारी विदर्भ, पुराभिलेखागार नागपूर १. सहाय्यक संचालक , प्रशासन , मुंबई २. सहाय्यक संचालक पुणे , पुराभिलेखागार पुणे ३. सहाय्यक संचालक कोल्हापूर , पुराभिलेखागार कोल्हापूर ४. सहाय्यक संचालक मराठवाडा ,पुराभिलेखागार औरंगाबाद ५. सहाय्यक संचालक विदर्भ, पुराभिलेखागार नागपूर संचालक पुराभिलेख संचालनालय , मुंबई Yes
2 पुराभिलेख संचालनालय संशोधनासाठी जतन केलेले अभिलेख पुरविणे 3 १. अभिलेखाधिकारी, अभिलेख व्यवस्थापन कक्ष, मुंबई २. अभिलेखाधिकारी पुणे , पुराभिलेखागार पुणे ३. अभिलेखाधिकारी कोल्हापूर , पुराभिलेखागार कोल्हापूर ४. अभिलेखाधिकारी मराठवाडा ,पुराभिलेखागार औरंगाबाद ५. अभिलेखाधिकारी विदर्भ, पुराभिलेखागार नागपूर १. सहाय्यक संचालक , प्रशासन , मुंबई २. सहाय्यक संचालक पुणे , पुराभिलेखागार पुणे ३. सहाय्यक संचालक कोल्हापूर , पुराभिलेखागार कोल्हापूर ४. सहाय्यक संचालक मराठवाडा ,पुराभिलेखागार औरंगाबाद ५. सहाय्यक संचालक विदर्भ, पुराभिलेखागार नागपूर संचालक पुराभिलेख संचालनालय , मुंबई Yes
3 पुराभिलेख संचालनालय स्कॅन केलेल्या अभिलेखाची सीडी पुरविणे 30 १. अभिलेखाधिकारी, अभिलेख व्यवस्थापन कक्ष, मुंबई २. अभिलेखाधिकारी पुणे , पुराभिलेखागार पुणे ३. अभिलेखाधिकारी कोल्हापूर , पुराभिलेखागार कोल्हापूर ४. अभिलेखाधिकारी मराठवाडा ,पुराभिलेखागार औरंगाबाद ५. अभिलेखाधिकारी विदर्भ, पुराभिलेखागार नागपूर १. सहाय्यक संचालक , प्रशासन , मुंबई २. सहाय्यक संचालक पुणे , पुराभिलेखागार पुणे ३. सहाय्यक संचालक कोल्हापूर , पुराभिलेखागार कोल्हापूर ४. सहाय्यक संचालक मराठवाडा ,पुराभिलेखागार औरंगाबाद ५. सहाय्यक संचालक विदर्भ, पुराभिलेखागार नागपूर संचालक पुराभिलेख संचालनालय , मुंबई Yes
4 पुराभिलेख संचालनालय जतन केलेल्या अभिलेखाची झेरॉक्स प्रत पुरविणे 15 १. अभिलेखाधिकारी, अभिलेख व्यवस्थापन कक्ष, मुंबई २. अभिलेखाधिकारी पुणे , पुराभिलेखागार पुणे ३. अभिलेखाधिकारी कोल्हापूर , पुराभिलेखागार कोल्हापूर ४. अभिलेखाधिकारी मराठवाडा ,पुराभिलेखागार औरंगाबाद ५. अभिलेखाधिकारी विदर्भ, पुराभिलेखागार नागपूर १. सहाय्यक संचालक , प्रशासन , मुंबई २. सहाय्यक संचालक पुणे , पुराभिलेखागार पुणे ३. सहाय्यक संचालक कोल्हापूर , पुराभिलेखागार कोल्हापूर ४. सहाय्यक संचालक मराठवाडा ,पुराभिलेखागार औरंगाबाद ५. सहाय्यक संचालक विदर्भ, पुराभिलेखागार नागपूर संचालक पुराभिलेख संचालनालय , मुंबई Yes
5 पुराभिलेख संचालनालय जतन केलेल्या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या अभिलेखाच्या प्रमाणित प्रती पुरविणे 90 - Pune 15-Others १. अभिलेखाधिकारी, अभिलेख व्यवस्थापन कक्ष, मुंबई २. अभिलेखाधिकारी पुणे , पुराभिलेखागार पुणे ३. अभिलेखाधिकारी कोल्हापूर , पुराभिलेखागार कोल्हापूर ४. अभिलेखाधिकारी मराठवाडा ,पुराभिलेखागार औरंगाबाद ५. अभिलेखाधिकारी विदर्भ, पुराभिलेखागार नागपूर १. सहाय्यक संचालक , प्रशासन , मुंबई २. सहाय्यक संचालक पुणे , पुराभिलेखागार पुणे ३. सहाय्यक संचालक कोल्हापूर , पुराभिलेखागार कोल्हापूर ४. सहाय्यक संचालक मराठवाडा ,पुराभिलेखागार औरंगाबाद ५. सहाय्यक संचालक विदर्भ, पुराभिलेखागार नागपूर संचालक पुराभिलेख संचालनालय , मुंबई Yes
6 पुराभिलेख संचालनालय संशोधकांना व नागरिकांना संचालानालायाच्या विविध कार्याकामांची माहिती  पुरविणे 10 १. अभिलेखाधिकारी, अभिलेख व्यवस्थापन कक्ष, मुंबई २. अभिलेखाधिकारी पुणे , पुराभिलेखागार पुणे ३. अभिलेखाधिकारी कोल्हापूर , पुराभिलेखागार कोल्हापूर ४. अभिलेखाधिकारी मराठवाडा ,पुराभिलेखागार औरंगाबाद ५. अभिलेखाधिकारी विदर्भ, पुराभिलेखागार नागपूर १. सहाय्यक संचालक , प्रशासन , मुंबई २. सहाय्यक संचालक पुणे , पुराभिलेखागार पुणे ३. सहाय्यक संचालक कोल्हापूर , पुराभिलेखागार कोल्हापूर ४. सहाय्यक संचालक मराठवाडा ,पुराभिलेखागार औरंगाबाद ५. सहाय्यक संचालक विदर्भ, पुराभिलेखागार नागपूर संचालक पुराभिलेख संचालनालय , मुंबई Yes
7 पुराभिलेख संचालनालय संशोधकांना व नागरिकांना संचालानालायाच्या कामकाज पद्धतीबद्दल माहिती देणे. 10 १. अभिलेखाधिकारी, अभिलेख व्यवस्थापन कक्ष, मुंबई २. अभिलेखाधिकारी पुणे , पुराभिलेखागार पुणे ३. अभिलेखाधिकारी कोल्हापूर , पुराभिलेखागार कोल्हापूर ४. अभिलेखाधिकारी मराठवाडा ,पुराभिलेखागार औरंगाबाद ५. अभिलेखाधिकारी विदर्भ, पुराभिलेखागार नागपूर १. सहाय्यक संचालक , प्रशासन , मुंबई २. सहाय्यक संचालक पुणे , पुराभिलेखागार पुणे ३. सहाय्यक संचालक कोल्हापूर , पुराभिलेखागार कोल्हापूर ४. सहाय्यक संचालक मराठवाडा ,पुराभिलेखागार औरंगाबाद ५. सहाय्यक संचालक विदर्भ, पुराभिलेखागार नागपूर संचालक पुराभिलेख संचालनालय , मुंबई Yes
देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम/उपक्रमांसाठी रविंद्र नाटय मंदिर ऑडिटेरियम/मिनी ऑडिटेरियम/तालीम दालन  यांचे आरक्षण 5 वरिष्ठ लिपिक प्रशासकीय अधिकारी प्रकल्प संचालक Yes
2 पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी ऑडिटेरियम/तालीम दालने यांच्या आरक्षणाकरिता घेतलेल्या अनामत रकमेचा परतावा 45 वरिष्ठ लिपिक प्रशासकीय अधिकारी प्रकल्प संचालक Yes
पर्यटन विकास महामंडळ
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 पर्यटन विकास महामंडळ निवास व न्याहारी योजनेंतर्गत नुतनीकरण करणे. No
2 पर्यटन विकास महामंडळ पर्यटक घटकांना मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळण्याकरीता ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे 60 मुख्य लेखाधिकारी व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ प्रधान सचिव(पर्यटन) Yes
3 पर्यटन विकास महामंडळ महाभ्रमण योजनेंतर्गत नोंदणी करणे व नुतनीकरण करणे. 45 संबंधित प्रादेशिक व्यवस्थापक / वरिष्ठ प्रादेशिक व्यवस्थापक महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे संबंधित प्रादेशिक कार्यालय महा व्यवस्थापक,महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक Yes
4 पर्यटन विकास महामंडळ पर्यटक घटकांना अंतिम प्रमाणपत्र देणे. 60 मुख्य लेखाधिकारी व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ प्रधान सचिव(पर्यटन) Yes
5 पर्यटन विकास महामंडळ निवास व न्याहारी योजनेंतर्गत नोंदणी करणे. 45 संबंधित प्रादेशिक व्यवस्थापक / वरिष्ठ प्रादेशिक व्यवस्थापक महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे संबंधित प्रादेशिक कार्यालय महा व्यवस्थापक,महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 परिवहन विभाग अनुज्ञप्ती नुतनीकरण करणे 15 वरिष्ठ लिपिक, अनुज्ञप्ती विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
2 परिवहन विभाग दुय्यम अनुज्ञप्ती जारी करणे 15 वरिष्ठ लिपिक, अनुज्ञप्ती विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
3 परिवहन विभाग Noting of Transfer of Ownership of Vehicle 15 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी खाजगी वाहन विभाग / परिवहन विभाग उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
4 परिवहन विभाग Noting of Transfer of Ownership after Death of Owner 15 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी खाजगी वाहन विभाग / परिवहन विभाग उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
5 परिवहन विभाग New Vehicle Registration and Issue of Registration Certificate 15 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी खाजगी वाहन विभाग / परिवहन विभाग उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
6 परिवहन विभाग दुय्यम वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करणे 20 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी खाजगी वाहन विभाग / परिवहन विभाग उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
7 परिवहन विभाग वाहन हस्तांतरणासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र जरी करणे 15 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी खाजगी वाहन विभाग / परिवहन विभाग उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
8 परिवहन विभाग भाडे खरेदी/गहाण करार नोंद रद्द करणे 15 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी खाजगी वाहन विभाग / परिवहन विभाग उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
9 परिवहन विभाग Making Entry of Agreement of Hire Purchase / Lease / Hypothecation 15 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी खाजगी वाहन विभाग / परिवहन विभाग उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
10 परिवहन विभाग Intimation of Change Of Address in Registration Certificate 30 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी खाजगी वाहन विभाग / परिवहन विभाग उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
11 परिवहन विभाग Registration of Vehicle brought from Other State 45 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी खाजगी वाहन विभाग / परिवहन विभाग उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
12 परिवहन विभाग तात्पुरती नोंदणी क्रमांक जारी करणे 2 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी खाजगी वाहन विभाग / परिवहन विभाग उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
13 परिवहन विभाग Issue of Learners License 3 सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक / मोटार वाहन निरीक्षक अनुज्ञप्ती विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
14 परिवहन विभाग पक्की अनुज्ञप्ती जारी करणे 15 सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक / मोटार वाहन निरीक्षक अनुज्ञप्ती विभाग उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 आदिवासी विकास विभाग आदिवासी मुले आणि मुलींकरीता शासकीय वसतिगृहात मोफत प्रवेश देणे 45 वॉर्डन प्रकल्प अधिकारी सहाय्यक आदिवासी आयुक्त Yes
नवीन नळजोडणी
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 नवीन नळजोडणी मालकी हक्कात बदल करणे 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
2 नवीन नळजोडणी नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
3 नवीन नळजोडणी तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
4 नवीन नळजोडणी पुन: जोडणी करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
5 नवीन नळजोडणी वापरामध्ये बदल करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
6 नवीन नळजोडणी पाणी देयक तयार करणे 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
7 नवीन नळजोडणी प्लंबर परवाना 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
8 नवीन नळजोडणी प्लंबर परवाना नुतनीकरण करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
9 नवीन नळजोडणी थकबाकी नसल्याचा दाखला 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
10 नवीन नळजोडणी नादुरस्त मीटर तक्रार करणे 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
11 नवीन नळजोडणी अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
12 नवीन नळजोडणी पाण्याची दबाव क्षमता तक्रार 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
13 नवीन नळजोडणी पाण्याची गुणवत्ता तक्रार 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
14 नवीन नळजोडणी नव्याने कर आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
15 नवीन नळजोडणी पुनः कर आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
16 नवीन नळजोडणी कराची मागणीपत्र तयार करणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
17 नवीन नळजोडणी करमाफी मिळणे 7 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
18 नवीन नळजोडणी थकबाकी नसल्याचा दाखला देणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
19 नवीन नळजोडणी मालमत्ता कर उतारा देणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
20 नवीन नळजोडणी रहिवास नसलेल्या मालमत्तांना करात सुट मिळणे 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
21 नवीन नळजोडणी आक्षेप नोंदविणे 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
22 नवीन नळजोडणी मालमत्ता पाडणे व पुन:बांधणी आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
23 नवीन नळजोडणी मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे/इतर मार्गाने 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
24 नवीन नळजोडणी उप विभागामध्ये मालमत्ता विभाजन 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
25 नवीन नळजोडणी स्वयंमुल्यांकन 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
26 नवीन नळजोडणी नवीन परवाना मिळणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
27 नवीन नळजोडणी परवान्याचे नुतनीकरण 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
28 नवीन नळजोडणी परवाना हस्तांतरण 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
29 नवीन नळजोडणी परवाना दुय्यम प्रत 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
30 नवीन नळजोडणी व्यवसायाचे नाव बदलणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
31 नवीन नळजोडणी व्यवसाय बदलणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
32 नवीन नळजोडणी परवानाधारक/ भागीदाराचे नाव बदलणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
33 नवीन नळजोडणी भागीदारांच्या संख्येत बदल (वाढ/कमी) 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
34 नवीन नळजोडणी परवाना रद्द करणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
35 नवीन नळजोडणी कालबाह्य परवानासाठी नूतनीकरण सूचना 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
36 नवीन नळजोडणी व्यापार/व्यवसाय/साठा करणेसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र 7 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी/कार्यालीन अधिक्षक/अतिरित्त मुख्याधिकारी/वरिष्ठ लिपिक उप आयुक्त/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक अतिरित्त आयुक्त्त/मुख्याधिकारी Yes
37 नवीन नळजोडणी मंडपासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र 7 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी/कार्यालीन अधिक्षक/अतिरित्त मुख्याधिकारी/वरिष्ठ लिपिक उप आयुक्त/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक अतिरित्त आयुक्त्त/मुख्याधिकारी Yes
38 नवीन नळजोडणी अग्निशमन ना हरकत दाखला Yes
39 नवीन नळजोडणी जाहिरात बोर्ड , फ्लेक्स ए परवाना Yes
40 नवीन नळजोडणी जलनिःसारण जोडणी देणे Yes
41 नवीन नळजोडणी व्यवसाय परवाना स्वयं-नुतनीकरण(ऑटो-रिन्युअल) Yes
मालकी हक्कात बदल करणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 मालकी हक्कात बदल करणे नवीन नळजोडणी 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
2 मालकी हक्कात बदल करणे नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
3 मालकी हक्कात बदल करणे तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
4 मालकी हक्कात बदल करणे पुन: जोडणी करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
5 मालकी हक्कात बदल करणे वापरामध्ये बदल करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
6 मालकी हक्कात बदल करणे पाणी देयक तयार करणे 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
7 मालकी हक्कात बदल करणे प्लंबर परवाना 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
8 मालकी हक्कात बदल करणे प्लंबर परवाना नुतनीकरण करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
9 मालकी हक्कात बदल करणे थकबाकी नसल्याचा दाखला 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
10 मालकी हक्कात बदल करणे नादुरस्त मीटर तक्रार करणे 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
11 मालकी हक्कात बदल करणे अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
12 मालकी हक्कात बदल करणे पाण्याची दबाव क्षमता तक्रार 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
13 मालकी हक्कात बदल करणे पाण्याची गुणवत्ता तक्रार 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
14 मालकी हक्कात बदल करणे नव्याने कर आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
15 मालकी हक्कात बदल करणे पुनः कर आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
16 मालकी हक्कात बदल करणे कराची मागणीपत्र तयार करणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
17 मालकी हक्कात बदल करणे करमाफी मिळणे 7 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
18 मालकी हक्कात बदल करणे थकबाकी नसल्याचा दाखला देणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
19 मालकी हक्कात बदल करणे मालमत्ता कर उतारा देणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
20 मालकी हक्कात बदल करणे रहिवास नसलेल्या मालमत्तांना करात सुट मिळणे 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
21 मालकी हक्कात बदल करणे आक्षेप नोंदविणे 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
22 मालकी हक्कात बदल करणे मालमत्ता पाडणे व पुन:बांधणी आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
23 मालकी हक्कात बदल करणे मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे/इतर मार्गाने 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
24 मालकी हक्कात बदल करणे उप विभागामध्ये मालमत्ता विभाजन 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
25 मालकी हक्कात बदल करणे स्वयंमुल्यांकन 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
26 मालकी हक्कात बदल करणे नवीन परवाना मिळणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
27 मालकी हक्कात बदल करणे परवान्याचे नुतनीकरण 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
28 मालकी हक्कात बदल करणे परवाना हस्तांतरण 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
29 मालकी हक्कात बदल करणे परवाना दुय्यम प्रत 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
30 मालकी हक्कात बदल करणे व्यवसायाचे नाव बदलणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
31 मालकी हक्कात बदल करणे व्यवसाय बदलणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
32 मालकी हक्कात बदल करणे परवानाधारक/ भागीदाराचे नाव बदलणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
33 मालकी हक्कात बदल करणे भागीदारांच्या संख्येत बदल (वाढ/कमी) 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
34 मालकी हक्कात बदल करणे परवाना रद्द करणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
35 मालकी हक्कात बदल करणे कालबाह्य परवानासाठी नूतनीकरण सूचना 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
36 मालकी हक्कात बदल करणे व्यापार/व्यवसाय/साठा करणेसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र 7 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी/कार्यालीन अधिक्षक/अतिरित्त मुख्याधिकारी/वरिष्ठ लिपिक उप आयुक्त/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक अतिरित्त आयुक्त्त/मुख्याधिकारी Yes
37 मालकी हक्कात बदल करणे मंडपासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र 7 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी/कार्यालीन अधिक्षक/अतिरित्त मुख्याधिकारी/वरिष्ठ लिपिक उप आयुक्त/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक अतिरित्त आयुक्त्त/मुख्याधिकारी Yes
38 मालकी हक्कात बदल करणे अग्निशमन ना हरकत दाखला Yes
39 मालकी हक्कात बदल करणे जाहिरात बोर्ड , फ्लेक्स ए परवाना Yes
40 मालकी हक्कात बदल करणे जलनिःसारण जोडणी देणे Yes
41 मालकी हक्कात बदल करणे व्यवसाय परवाना स्वयं-नुतनीकरण(ऑटो-रिन्युअल) Yes
नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे नवीन नळजोडणी 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
2 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे मालकी हक्कात बदल करणे 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
3 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
4 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे पुन: जोडणी करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
5 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे वापरामध्ये बदल करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
6 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे पाणी देयक तयार करणे 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
7 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे प्लंबर परवाना 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
8 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे प्लंबर परवाना नुतनीकरण करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
9 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे थकबाकी नसल्याचा दाखला 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
10 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे नादुरस्त मीटर तक्रार करणे 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
11 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
12 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे पाण्याची दबाव क्षमता तक्रार 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
13 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे पाण्याची गुणवत्ता तक्रार 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
14 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे नव्याने कर आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
15 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे पुनः कर आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
16 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे कराची मागणीपत्र तयार करणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
17 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे करमाफी मिळणे 7 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
18 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे थकबाकी नसल्याचा दाखला देणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
19 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे मालमत्ता कर उतारा देणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
20 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे रहिवास नसलेल्या मालमत्तांना करात सुट मिळणे 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
21 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे आक्षेप नोंदविणे 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
22 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे मालमत्ता पाडणे व पुन:बांधणी आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
23 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे/इतर मार्गाने 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
24 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे उप विभागामध्ये मालमत्ता विभाजन 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
25 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे स्वयंमुल्यांकन 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
26 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे नवीन परवाना मिळणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
27 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे परवान्याचे नुतनीकरण 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
28 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे परवाना हस्तांतरण 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
29 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे परवाना दुय्यम प्रत 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
30 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे व्यवसायाचे नाव बदलणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
31 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे व्यवसाय बदलणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
32 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे परवानाधारक/ भागीदाराचे नाव बदलणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
33 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे भागीदारांच्या संख्येत बदल (वाढ/कमी) 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
34 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे परवाना रद्द करणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
35 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे कालबाह्य परवानासाठी नूतनीकरण सूचना 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
36 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे व्यापार/व्यवसाय/साठा करणेसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र 7 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी/कार्यालीन अधिक्षक/अतिरित्त मुख्याधिकारी/वरिष्ठ लिपिक उप आयुक्त/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक अतिरित्त आयुक्त्त/मुख्याधिकारी Yes
37 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे मंडपासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र 7 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी/कार्यालीन अधिक्षक/अतिरित्त मुख्याधिकारी/वरिष्ठ लिपिक उप आयुक्त/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक अतिरित्त आयुक्त्त/मुख्याधिकारी Yes
38 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे अग्निशमन ना हरकत दाखला Yes
39 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे जाहिरात बोर्ड , फ्लेक्स ए परवाना Yes
40 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे जलनिःसारण जोडणी देणे Yes
41 नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे व्यवसाय परवाना स्वयं-नुतनीकरण(ऑटो-रिन्युअल) Yes
तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे नवीन नळजोडणी 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
2 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे मालकी हक्कात बदल करणे 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
3 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
4 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे पुन: जोडणी करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
5 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे वापरामध्ये बदल करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
6 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे पाणी देयक तयार करणे 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
7 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे प्लंबर परवाना 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
8 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे प्लंबर परवाना नुतनीकरण करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
9 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे थकबाकी नसल्याचा दाखला 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
10 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे नादुरस्त मीटर तक्रार करणे 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
11 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
12 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे पाण्याची दबाव क्षमता तक्रार 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
13 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे पाण्याची गुणवत्ता तक्रार 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
14 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे नव्याने कर आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
15 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे पुनः कर आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
16 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे कराची मागणीपत्र तयार करणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
17 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे करमाफी मिळणे 7 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
18 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे थकबाकी नसल्याचा दाखला देणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
19 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे मालमत्ता कर उतारा देणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
20 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे रहिवास नसलेल्या मालमत्तांना करात सुट मिळणे 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
21 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे आक्षेप नोंदविणे 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
22 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे मालमत्ता पाडणे व पुन:बांधणी आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
23 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे/इतर मार्गाने 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
24 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे उप विभागामध्ये मालमत्ता विभाजन 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
25 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे स्वयंमुल्यांकन 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
26 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे नवीन परवाना मिळणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
27 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे परवान्याचे नुतनीकरण 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
28 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे परवाना हस्तांतरण 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
29 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे परवाना दुय्यम प्रत 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
30 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे व्यवसायाचे नाव बदलणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
31 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे व्यवसाय बदलणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
32 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे परवानाधारक/ भागीदाराचे नाव बदलणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
33 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे भागीदारांच्या संख्येत बदल (वाढ/कमी) 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
34 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे परवाना रद्द करणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
35 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे कालबाह्य परवानासाठी नूतनीकरण सूचना 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
36 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे व्यापार/व्यवसाय/साठा करणेसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र 7 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी/कार्यालीन अधिक्षक/अतिरित्त मुख्याधिकारी/वरिष्ठ लिपिक उप आयुक्त/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक अतिरित्त आयुक्त्त/मुख्याधिकारी Yes
37 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे मंडपासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र 7 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी/कार्यालीन अधिक्षक/अतिरित्त मुख्याधिकारी/वरिष्ठ लिपिक उप आयुक्त/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक अतिरित्त आयुक्त्त/मुख्याधिकारी Yes
38 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे अग्निशमन ना हरकत दाखला Yes
39 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे जाहिरात बोर्ड , फ्लेक्स ए परवाना Yes
40 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे जलनिःसारण जोडणी देणे Yes
41 तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे व्यवसाय परवाना स्वयं-नुतनीकरण(ऑटो-रिन्युअल) Yes
पुन: जोडणी करणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 पुन: जोडणी करणे नवीन नळजोडणी 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
2 पुन: जोडणी करणे मालकी हक्कात बदल करणे 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
3 पुन: जोडणी करणे नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
4 पुन: जोडणी करणे तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
5 पुन: जोडणी करणे वापरामध्ये बदल करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
6 पुन: जोडणी करणे पाणी देयक तयार करणे 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
7 पुन: जोडणी करणे प्लंबर परवाना 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
8 पुन: जोडणी करणे प्लंबर परवाना नुतनीकरण करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
9 पुन: जोडणी करणे थकबाकी नसल्याचा दाखला 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
10 पुन: जोडणी करणे नादुरस्त मीटर तक्रार करणे 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
11 पुन: जोडणी करणे अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
12 पुन: जोडणी करणे पाण्याची दबाव क्षमता तक्रार 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
13 पुन: जोडणी करणे पाण्याची गुणवत्ता तक्रार 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
14 पुन: जोडणी करणे नव्याने कर आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
15 पुन: जोडणी करणे पुनः कर आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
16 पुन: जोडणी करणे कराची मागणीपत्र तयार करणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
17 पुन: जोडणी करणे करमाफी मिळणे 7 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
18 पुन: जोडणी करणे थकबाकी नसल्याचा दाखला देणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
19 पुन: जोडणी करणे मालमत्ता कर उतारा देणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
20 पुन: जोडणी करणे रहिवास नसलेल्या मालमत्तांना करात सुट मिळणे 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
21 पुन: जोडणी करणे आक्षेप नोंदविणे 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
22 पुन: जोडणी करणे मालमत्ता पाडणे व पुन:बांधणी आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
23 पुन: जोडणी करणे मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे/इतर मार्गाने 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
24 पुन: जोडणी करणे उप विभागामध्ये मालमत्ता विभाजन 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
25 पुन: जोडणी करणे स्वयंमुल्यांकन 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
26 पुन: जोडणी करणे नवीन परवाना मिळणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
27 पुन: जोडणी करणे परवान्याचे नुतनीकरण 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
28 पुन: जोडणी करणे परवाना हस्तांतरण 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
29 पुन: जोडणी करणे परवाना दुय्यम प्रत 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
30 पुन: जोडणी करणे व्यवसायाचे नाव बदलणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
31 पुन: जोडणी करणे व्यवसाय बदलणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
32 पुन: जोडणी करणे परवानाधारक/ भागीदाराचे नाव बदलणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
33 पुन: जोडणी करणे भागीदारांच्या संख्येत बदल (वाढ/कमी) 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
34 पुन: जोडणी करणे परवाना रद्द करणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
35 पुन: जोडणी करणे कालबाह्य परवानासाठी नूतनीकरण सूचना 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
36 पुन: जोडणी करणे व्यापार/व्यवसाय/साठा करणेसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र 7 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी/कार्यालीन अधिक्षक/अतिरित्त मुख्याधिकारी/वरिष्ठ लिपिक उप आयुक्त/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक अतिरित्त आयुक्त्त/मुख्याधिकारी Yes
37 पुन: जोडणी करणे मंडपासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र 7 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी/कार्यालीन अधिक्षक/अतिरित्त मुख्याधिकारी/वरिष्ठ लिपिक उप आयुक्त/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक अतिरित्त आयुक्त्त/मुख्याधिकारी Yes
38 पुन: जोडणी करणे अग्निशमन ना हरकत दाखला Yes
39 पुन: जोडणी करणे जाहिरात बोर्ड , फ्लेक्स ए परवाना Yes
40 पुन: जोडणी करणे जलनिःसारण जोडणी देणे Yes
41 पुन: जोडणी करणे व्यवसाय परवाना स्वयं-नुतनीकरण(ऑटो-रिन्युअल) Yes
वापरामध्ये बदल करणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 वापरामध्ये बदल करणे नवीन नळजोडणी 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
2 वापरामध्ये बदल करणे मालकी हक्कात बदल करणे 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
3 वापरामध्ये बदल करणे नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
4 वापरामध्ये बदल करणे तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
5 वापरामध्ये बदल करणे पुन: जोडणी करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
6 वापरामध्ये बदल करणे पाणी देयक तयार करणे 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
7 वापरामध्ये बदल करणे प्लंबर परवाना 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
8 वापरामध्ये बदल करणे प्लंबर परवाना नुतनीकरण करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
9 वापरामध्ये बदल करणे थकबाकी नसल्याचा दाखला 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
10 वापरामध्ये बदल करणे नादुरस्त मीटर तक्रार करणे 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
11 वापरामध्ये बदल करणे अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
12 वापरामध्ये बदल करणे पाण्याची दबाव क्षमता तक्रार 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
13 वापरामध्ये बदल करणे पाण्याची गुणवत्ता तक्रार 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
14 वापरामध्ये बदल करणे नव्याने कर आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
15 वापरामध्ये बदल करणे पुनः कर आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
16 वापरामध्ये बदल करणे कराची मागणीपत्र तयार करणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
17 वापरामध्ये बदल करणे करमाफी मिळणे 7 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
18 वापरामध्ये बदल करणे थकबाकी नसल्याचा दाखला देणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
19 वापरामध्ये बदल करणे मालमत्ता कर उतारा देणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
20 वापरामध्ये बदल करणे रहिवास नसलेल्या मालमत्तांना करात सुट मिळणे 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
21 वापरामध्ये बदल करणे आक्षेप नोंदविणे 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
22 वापरामध्ये बदल करणे मालमत्ता पाडणे व पुन:बांधणी आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
23 वापरामध्ये बदल करणे मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे/इतर मार्गाने 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
24 वापरामध्ये बदल करणे उप विभागामध्ये मालमत्ता विभाजन 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
25 वापरामध्ये बदल करणे स्वयंमुल्यांकन 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
26 वापरामध्ये बदल करणे नवीन परवाना मिळणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
27 वापरामध्ये बदल करणे परवान्याचे नुतनीकरण 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
28 वापरामध्ये बदल करणे परवाना हस्तांतरण 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
29 वापरामध्ये बदल करणे परवाना दुय्यम प्रत 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
30 वापरामध्ये बदल करणे व्यवसायाचे नाव बदलणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
31 वापरामध्ये बदल करणे व्यवसाय बदलणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
32 वापरामध्ये बदल करणे परवानाधारक/ भागीदाराचे नाव बदलणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
33 वापरामध्ये बदल करणे भागीदारांच्या संख्येत बदल (वाढ/कमी) 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
34 वापरामध्ये बदल करणे परवाना रद्द करणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
35 वापरामध्ये बदल करणे कालबाह्य परवानासाठी नूतनीकरण सूचना 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
36 वापरामध्ये बदल करणे व्यापार/व्यवसाय/साठा करणेसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र 7 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी/कार्यालीन अधिक्षक/अतिरित्त मुख्याधिकारी/वरिष्ठ लिपिक उप आयुक्त/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक अतिरित्त आयुक्त्त/मुख्याधिकारी Yes
37 वापरामध्ये बदल करणे मंडपासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र 7 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी/कार्यालीन अधिक्षक/अतिरित्त मुख्याधिकारी/वरिष्ठ लिपिक उप आयुक्त/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक अतिरित्त आयुक्त्त/मुख्याधिकारी Yes
38 वापरामध्ये बदल करणे अग्निशमन ना हरकत दाखला Yes
39 वापरामध्ये बदल करणे जाहिरात बोर्ड , फ्लेक्स ए परवाना Yes
40 वापरामध्ये बदल करणे जलनिःसारण जोडणी देणे Yes
41 वापरामध्ये बदल करणे व्यवसाय परवाना स्वयं-नुतनीकरण(ऑटो-रिन्युअल) Yes
पाणी देयक तयार करणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 पाणी देयक तयार करणे नवीन नळजोडणी 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
2 पाणी देयक तयार करणे मालकी हक्कात बदल करणे 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
3 पाणी देयक तयार करणे नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
4 पाणी देयक तयार करणे तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
5 पाणी देयक तयार करणे पुन: जोडणी करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
6 पाणी देयक तयार करणे वापरामध्ये बदल करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
7 पाणी देयक तयार करणे प्लंबर परवाना 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
8 पाणी देयक तयार करणे प्लंबर परवाना नुतनीकरण करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
9 पाणी देयक तयार करणे थकबाकी नसल्याचा दाखला 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
10 पाणी देयक तयार करणे नादुरस्त मीटर तक्रार करणे 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
11 पाणी देयक तयार करणे अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
12 पाणी देयक तयार करणे पाण्याची दबाव क्षमता तक्रार 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
13 पाणी देयक तयार करणे पाण्याची गुणवत्ता तक्रार 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
14 पाणी देयक तयार करणे नव्याने कर आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
15 पाणी देयक तयार करणे पुनः कर आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
16 पाणी देयक तयार करणे कराची मागणीपत्र तयार करणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
17 पाणी देयक तयार करणे करमाफी मिळणे 7 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
18 पाणी देयक तयार करणे थकबाकी नसल्याचा दाखला देणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
19 पाणी देयक तयार करणे मालमत्ता कर उतारा देणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
20 पाणी देयक तयार करणे रहिवास नसलेल्या मालमत्तांना करात सुट मिळणे 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
21 पाणी देयक तयार करणे आक्षेप नोंदविणे 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
22 पाणी देयक तयार करणे मालमत्ता पाडणे व पुन:बांधणी आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
23 पाणी देयक तयार करणे मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे/इतर मार्गाने 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
24 पाणी देयक तयार करणे उप विभागामध्ये मालमत्ता विभाजन 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
25 पाणी देयक तयार करणे स्वयंमुल्यांकन 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
26 पाणी देयक तयार करणे नवीन परवाना मिळणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
27 पाणी देयक तयार करणे परवान्याचे नुतनीकरण 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
28 पाणी देयक तयार करणे परवाना हस्तांतरण 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
29 पाणी देयक तयार करणे परवाना दुय्यम प्रत 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
30 पाणी देयक तयार करणे व्यवसायाचे नाव बदलणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
31 पाणी देयक तयार करणे व्यवसाय बदलणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
32 पाणी देयक तयार करणे परवानाधारक/ भागीदाराचे नाव बदलणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
33 पाणी देयक तयार करणे भागीदारांच्या संख्येत बदल (वाढ/कमी) 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
34 पाणी देयक तयार करणे परवाना रद्द करणे 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
35 पाणी देयक तयार करणे कालबाह्य परवानासाठी नूतनीकरण सूचना 15 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी उप आयुक्त अतिरित्त आयुक्त्त Yes
36 पाणी देयक तयार करणे व्यापार/व्यवसाय/साठा करणेसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र 7 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी/कार्यालीन अधिक्षक/अतिरित्त मुख्याधिकारी/वरिष्ठ लिपिक उप आयुक्त/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक अतिरित्त आयुक्त्त/मुख्याधिकारी Yes
37 पाणी देयक तयार करणे मंडपासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र 7 प्रभाग क्षेत्र अधिकारी/कार्यालीन अधिक्षक/अतिरित्त मुख्याधिकारी/वरिष्ठ लिपिक उप आयुक्त/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक अतिरित्त आयुक्त्त/मुख्याधिकारी Yes
38 पाणी देयक तयार करणे अग्निशमन ना हरकत दाखला Yes
39 पाणी देयक तयार करणे जाहिरात बोर्ड , फ्लेक्स ए परवाना Yes
40 पाणी देयक तयार करणे जलनिःसारण जोडणी देणे Yes
41 पाणी देयक तयार करणे व्यवसाय परवाना स्वयं-नुतनीकरण(ऑटो-रिन्युअल) Yes
प्लंबर परवाना
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 प्लंबर परवाना नवीन नळजोडणी 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
2 प्लंबर परवाना मालकी हक्कात बदल करणे 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
3 प्लंबर परवाना नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
4 प्लंबर परवाना तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
5 प्लंबर परवाना पुन: जोडणी करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
6 प्लंबर परवाना वापरामध्ये बदल करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
7 प्लंबर परवाना पाणी देयक तयार करणे 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
8 प्लंबर परवाना प्लंबर परवाना नुतनीकरण करणे 15 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
9 प्लंबर परवाना थकबाकी नसल्याचा दाखला 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
10 प्लंबर परवाना नादुरस्त मीटर तक्रार करणे 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
11 प्लंबर परवाना अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार 7 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
12 प्लंबर परवाना पाण्याची दबाव क्षमता तक्रार 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
13 प्लंबर परवाना पाण्याची गुणवत्ता तक्रार 3 कनिष्ठ अभियंता/पाणी पुरवठा अभियंता उप अभियंता/अतिरित्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक कार्यकारी अभियंता /मुख्याधिकारी Yes
14 प्लंबर परवाना नव्याने कर आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
15 प्लंबर परवाना पुनः कर आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
16 प्लंबर परवाना कराची मागणीपत्र तयार करणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
17 प्लंबर परवाना करमाफी मिळणे 7 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
18 प्लंबर परवाना थकबाकी नसल्याचा दाखला देणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
19 प्लंबर परवाना मालमत्ता कर उतारा देणे 3 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
20 प्लंबर परवाना रहिवास नसलेल्या मालमत्तांना करात सुट मिळणे 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
21 प्लंबर परवाना आक्षेप नोंदविणे 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
22 प्लंबर परवाना मालमत्ता पाडणे व पुन:बांधणी आकारणी 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
23 प्लंबर परवाना मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे/इतर मार्गाने 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /अतिरित्त मुख्याधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षिक मुख्याधिकारी /प्रभागक्षेत्र अधिकारी Yes
24 प्लंबर परवाना उप विभागामध्ये मालमत्ता विभाजन 15 कर निरिक्षक उप मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधिक्षिक /कर अधिक्षक /